Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

RUMBURK NA PRAHU ROKU 2000

Podtitul: Projekty – granty

Město Rumburk vyhlašuje podmínky pro přidělení finančního příspěvku na podporu činnosti občanských sdružení se sídlem v Rumburku a akcí občanských sdružení na území města v roce 1999. O příspěvek mohou požádat pouze občanská sdružení, která jsou registrována Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, ve znění novel.

Oblast činnosti:

Mimoškolní činnost dětí a mládeže

Kultura

Tělesná výchova s sport

Podmínky pro předložení žádosti:

Žádost musí být předložena do konce měsíce května roku 1999 na odbor školství, kultury a sociálních věcí MěÚ v Rumburku s kopií dokladu o přidělení IČO.

Žádost musí být vyplněna ve všech kolonkách a musí obsahovat odhadovaný rozpis výdajů a příjmů.

Další podmínky:

Žádosti o příspěvek bude hodnotit komise jmenovaná městskou radou.

Městská rada schvaluje příspěvek do výše 5.000,- Kč (¤ 36 a, odst. 16 Zákona o obcích). V rámci schváleného rozpočtu po posouzení významu akce, může městská rada doporučit příspěvek do výše 10.000,- Kč. O jeho přidělení rozhoduje zastupitelstvo (¤ 36 a, odst. 3 Zákona o obcích). O rozhodnutí bude žadatel vyrozuměn do 15 dnů po rozhodnutí.

Po uskutečnění akce musí žadatel předložit na odbor školství, kultury a sociálních věcí zhodnocení uskutečněné akce, včetně vyúčtování příspěvku do 30 dnů. Vyúčtování příspěvku na činnost musí žadatel předložit na odbor školství, kultury a sociálních věcí do 31.1. následujícího roku.

Příspěvek nesmí být čerpán na občerstvení.

V případě, že se realizace projektu neuskuteční, musí žadatel příspěvek vrátit do rozpočtu města na akci do 30 dnů, na činnost do 31.1. následujícího roku.

Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu zhodnocení a vyúčtování projektu, nebude brán zřetel na jeho žádosti v příštím roce.

Ing. Jaroslav Sykáček

zástupce starosty

Darek Šváb

zástupce starosty

Jan Sembdner

starosta města

Tisk Tisk | E-mail E-mail