Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zásady realizace prodeje domů z vlastnictví města Rumburk

Městské zastupitelstvo v Rumburku na svém 8. veřejném zasedání, které se konalo dne 24. a 28. 6. 1999 schválilo „Zásady realizace prodeje domů z vlastnictví města Rumburk“ v následujícím znění:

Podle těchto zásad bude město Rumburk prodávat ze svého vlastnictví domy s minimálně jednou bytovou jednotkou, které budou rozhodnutím městského zastupitelstva zařazeny do prodeje. Předmětem prodeje bude vždy celý dům, případně všechny spoluvlastnické podíly (ideální části) vč. zastavěného pozemku, případně pozemku, který tvoří s domem jeden funkční celek (dále jen dům).

Článek I

Zveřej“ování a evidence žádostí

1) Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva vypracuje majetkový odbor MěÚ Rumburk seznamy domů určených k prodeji. Záměr prodeje bude v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb. zveřejněn na úředních deskách města po dobu 30 dnů, včetně uvedení prodejní ceny a termínu přijímání žádostí.

2) Evidenci a vyřizování žádostí o prodej domů zajišťuje majetkový odbor MěÚ. Žádosti se podávají písemně, přes podatelnu MěÚ, na každý objekt samostatně. Na žádosti podané po uplynutí stanovené lhůty nebude brán zřetel. Za den podání žádosti se považuje den přijetí podatelnou MěÚ.

3) Současně se zveřejněním nabídky domů k prodeji oznámí majetkový odbor MěÚ všem nájemcům bytů a nebytových prostor v příslušném domě, že dům byl městským zastupitelstvem schválen k prodeji.

Článek II

Stanovení prodejní ceny

1) Při stanovení prodejní ceny bude postupováno podle „Pracovního postupu výpočtu prodejní ceny domů z vlastnictví města,“ který je nedílnou součástí těchto zásad jako příloha č. 1.

2) V případě, že o dům neprojeví nikdo zájem, zopakuje se nabídka k prodeji, včetně zveřejnění v Rum-burských novinách.

3) O případné slevě z prodejní ceny rozhodne MZ po opakovaném neúspěšném vývěsu.

Článek III

Rozhodnutí o konkrétním kupujícím

1) O konkrétním kupujícím a podmínkách kupní smlouvy rozhodne městské zastupitelstvo postupně podle dále uvedených kriterií, s určením pořadí vybraných žadatelů:

a/ Při prvním zveřejnění záměru prodeje

- nájemník bytu nebo nebytového prostoru je-li jediným žadatelem z řad nájemníků,

- podílové spoluvlastnictví nájemníků, dojde-li mezi nimi k dohodě o společné koupi,

- podílové spoluvlastnictví nájemníků a ostatních žadatelů, dojde-li mezi nimi k dohodě o společné koupi,

- jiné fyzické či právnické osobě, je-li jediným žadatelem,

- v ostatních neuvedených případech rozhodne městské zastupitelstvo na svém veřejném zasedání výběrem mezi žadateli a metodou podle vlastního rozhodnutí.

b/ Při opakovaném zveřejnění záměru prodeje městské zastupitelstvo rozhodne na svém veřejném zasedání výběrem mezi žadateli a metodou podle vlastního rozhodnutí.

2) Konkrétním kupujícím nebude schválen žadatel, který má evidován nedoplatek vůči městu nebo správcům majetku města.

3) a/ Po obdržení usnesení městského zastupitelstva o konkrétním kupujícím vyzve majetkový odbor MěÚ prvního vybraného žadatele k složení částky ve výši 10 % z prodejní ceny v termínu do 10 dnů od obdržení této výzvy. Po připsání složené částky na účet města bude podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Nebude – li stanovená částka připsána na účet města v určeném termínu a smlouva o budoucí kupní smlouvě podepsána do 10 dnů od připsání stanovené částky na účet města, bude jednáno s v pořadí dalším vybraným žadatelem.

b/ Smlouva o budoucí kupní smlouvě bude obsahovat minimálně:

- obsah budoucí kupní smlouvy,

- potvrzení o složení zálohy ve výši 10 % z prodejní ceny,

- ustanovení o smluvní pokutě ve výši složených 10% z prodejní ceny v případě zmaření prodeje kupujícím,

- ustanovení o termínu podpisu kupní smlouvy a splatnosti prodejní ceny nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

c/ V případě úhrady celé prodejní ceny do 30 dnů od doručení rozhodnutí městského zastupitelstva o konkrétním kupujícím bude kupní smlouva podepsána do 10 pracovních dnů po doložení dokladu o zaplacení.

Článek IV

Kupní smlouva

1) Sepsání kupní smlouvy bude zajišťovat město, vč. návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, v termínu do 10 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení těchto zásad se vztahují na prodej domů:

a) které nebyly do doby jejich účinnosti zveřejněny k prodeji – čl. I až V

b) u kterých nebylo do doby jejich účinnosti rozhodnuto o konkrétním kupujícím – čl. I, čl. II odst. 2 a 3, čl. III až V.

2) Tyto zásady řeší prodej celých domů, nikoli jednotlivých bytů nebo částí a nepřipouští spoluvlastnictví města.

3) Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva lze realizovat prodej domů ve zvláštním režimu podle konkrétně stanovených podmínek.

4) Na řízení a rozhodování podle těchto zásad se nevztahují ustanovení správního řádu.

5) Za dodržování těchto zásad zodpovídá vedoucí majetkového odboru.

6) Dnem účinnosti těchto zásad je den schválení městským zastupitelstvem a tímto dnem se ruší všechna dosud přijatá pravidla o prodeji domů z vlastnictví města.

Příloha č. 1

Pracovní postup výpočtu prodejní ceny domů z vlastnictví města

1. Domy malé (1 až 8 bytů)

A) bez nebytových prostor:

50 % odhadní ceny domu + ostatní položky znaleckého posudku (ostatní stavby, venkovní úpravy, pozemky, trvalé porosty atd.)

B) s nebytovým prostorem:

Pro výpočet jsou stanoveny dvě lokality:

I. lokalita – Lužické nám. a Tř. 9. května po odbočku do ul. Nádražní

- 100% odhadní ceny domu + ostatní položky znaleckého posudku

II. lokalita – ostatní části města

- 80 % odhadní ceny domu + ostatní položky znaleckého posudku

K výpočtu podle odd. A nebo B se připočítá náklad na zpracování prvního znaleckého posudku, 3.000 Kč na úhradu nákladů spojených se sepsání kupní smlouvy a da“ z převodu nemovitostí. Výsledná cena se zaokrouhlí na celé tisíce nahoru.

2. Domy velké (9 a více bytů)

PC = [(CPB x C) x K + (CP x VP)] kde CPB = celková plocha bytů v domě m2

C = cena za 1 m2 plochy bytu, K = koeficient podle stáří domu, CP = cena v pozemku v Kč, VP = výměra pozemku v m2

C – cena za 1 m2 plochy bytu:

- u bytu I. kategorie 1.200 Kč

- u bytu II. kategorie 1.000 Kč

- u bytu III. kategorie 800 Kč

CP – cena pozemku za 1 m2 110 Kč, K – koeficient podle stáří domu

- do 10 let 1,1

- od 10 let do 20 let 1,-

- od 20 let do 30 let 0,9

- od 30 let a více 0,8

Výsledná cena se zaokrouhlí na celé tisíce nahoru.

3. Při zaplacení celé prodejní ceny před podpisem kupní smluvy, nejpozději však do 30 dnů od doručení rozhodnutí MZ o konkrétním kupujícím, bude prodejní cena vypočtená dle odst. 1 a 2 přepočtena koeficientem 0,95.

Dalším důležitým materiálem schváleným městským zastupitelstvem byla koncepce prodeje domů z vlastnictví města Rumburk, ve správě SBDO Průkopník Varnsdorf. V rámci tohoto materiálu bylo rozhodnuto neprodat dále uvedené domy:

9. května č.p.: 5, 391, 846, 847, 1037, 1076, 1097, 1140, 1144, 1156, 1375 a 1380; Vrchlického č.p.: 15, 16, 17, 18, 19 a 20; Matušova č.p.: 26, 31 a 37; Lužické nám. č.p.: 101, 103, 104, 105, 159 a 387; Na Valech č.p.: 200, 242, 404, 465, 469 a 498; Palackého č.p.: 204; Radniční č.p.: 230 a 272; Luční č.p.: 283; Dělnická č.p.: 329; Fr. Nohy č.p.: 968; Sukova č.p.: 969 a 1055; 2. polské armády č.p.: 1094; Růžová č

Tisk Tisk | E-mail E-mail