Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva SČE

Severočeská energetika, a.s., TR Bezděčín nás požádala o zveřejnění žádosti o provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranných pásmech elektrického vedení velmi vysokého napětí pro majitele a uživatele pozemků v obci.

Na základě zák. č. 222/94 Sb., § 9, odst. 11, písm. b) žádáme majitele a uživatele pozemků o provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrických venkovních vedení. Kácení a vyvětvení dřevin musí být podle ČSN 33 3300 čl. 4.43. a zák. č. 222/94 Sb., § 19, odst. 6, písm. b) provedeno tak, aby v ochranném pásmu *) nebyl porost vyšší než 3 m a v lesních průsecích musí být udržován volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů. Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34 3108. Kácení stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost občanů nebo vedení, musí být provedeno za souhlasu energetické společnosti a za dozoru osoby jí určené.

Okleštění či skácení dřevin proveďte, prosím, v termínu do 31. října 1999.

Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků, že pokud neprovedou okleštění nebo odstranění stromoví v ochranných pásmech vedení VVN, vystavují se nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce dle § 39, odst. 6, zák. č. 222/94 Sb. Uplyne-li tato lhůta marně, provedou okleštění, příp. skácení dřevin naši pracovníci. Při tomto jsou povinni co nejvíce šetřit práv vlastníků a nájemců pozemků a nemovitostí. Vezměte, prosím, na vědomí, že v takovém případě vstoupí na pozemky, kde zák. č. 222/94 Sb. není dodržován tak, jak to umožňuje § 9 uvedeného zákona. Povinností energetické společnosti není likvidace dřevní hmoty, která je majetkem vlastníka pozemku. Případné informace podá na telefonu 048/514 52 33-4 p. Bolard.

 

*) Ochranné pásmo el. vedení je vymezeno svislými rovinami vede-nými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu u napětí: 110 kV – 15 m, 220 kV – 20 m, 400 kV – 25 m.

Tisk Tisk | E-mail E-mail