Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O narovnání vztahů, investičních akcích, ekonomice…

Kauza „Parkoviště TIR“

Začátkem tohoto roku se podařilo narovnat vztahy s paní Hulínkovou a paní Kobkovou, podepsáním smluv s panem Honzíkem a narovnáním vztahů s paní Honzíkovou jsme tak dořešili veškeré pozemky, které byly vydané v restitucích v lokalitě parkoviště. Řešení problematiky parkoviště pokračovalo 13. října, kdy jsme se dohodli o směně se Státní meliorační správou a tato transakce byla projednána městskou radou. MZ ji bude projednávat 27. října. Dalším krokem je návrh na směnu pozemků s Lesy ČR, která je před schválením. Ke zmíněným směnám se bude vyjadřovat Ministerstvo zemědělství a financí ČR. Došlo také k narovnání vztahů s Rodinnou družstevní záložnou, firmou Tranzit servis Rumburk a Julie Vachtová. Těmito kroky by měly být vztahy v lokalitě parkoviště narovnány. Poslední otevřenou otázkou je vztah s firmou Bosco, kde z uzavřené smlouvy není zcela jasné, co má tato firma v podnájmu. Město podalo k soudu návrh na neplatnost výše uvedené smlouvy.

V pátek 15. října se uskutečnilo jednání s předsedou prezidia, předsedou dozorčí rady a předsedou výkonného výboru Pozemkového fondu o tom, jak dořešit pozemky státu, Pozemkového fondu v lokalitě Parkoviště TIR v Rumburku.

Teplofikace

Společnost Teplo Rumburk je již založená a do konce měsíce října by měly být podepsány veškeré smlouvy, které byly ujednány v dohodě o narovnání. Tento soubor smluv bude podepisovat město, společnost Teplo a firma Harpen. Od 1. prosince by na Teplu Rumburk měla začít fungovat administrativa, účtárna, měly by být připraveny převody kupních smluv, cedování těchto smluv z firmy Harpen na Teplo Rumburk. Již začátkem prosince musí být podepsány smlouvy s plynaři, energetiky, zajištěné přihlášky k 1.1.2000. Je nutné všem rozeslat dopisy o změnách bankovních účtů a musí se vystavit zálohové faktury. Jedná se o velmi náročnou akci.

Od 1.1.2000 bude Teplo Rumburk nositelem autorizace provozovatele centrálního tepelného zdroje ve městě, který stál řádově 136 mil. Kč. Pro občany připravujeme porovnání cen tepla z centrálního zdroje s některými jinými městy. Podle informací, které jsou k dispozici má město Rumburk jednu z nejnižších cen tepla z centrálního zdroje v České republice.

Doprivatizace Technických služeb

Město se dohodlo s Technickými službami, s.r.o., Rumburk o doprivatizaci movitého majetku. Některý majetek si město s ohledem na pracovníky VPP ponechá (k převzetí by mělo dojít v měsících dubnu až květnu 2000 s ohledem na plán zimní údržby) a ostatní movitý majetek bude prodán konkrétnímu kupujícímu TS, s.r.o., Rumburk jako soubor za cenu znaleckého posudku. V polovině roku 2000 by se měl realizovat také prodej nemovitého majetku.

Na Fond národního majetku a Ministerstvo financí ČR byl zaslán aktualizovaný privatizační projekt Technických služeb, rozpočtové organizace, která stále ještě existuje. Vypořádání této organizace vázlo na odkoupení chatek v areálu koupaliště. V této chvíli je již podepsána smlouva s Fondem národního majetku o odkoupení těchto 11 chatek městem Rumburk a městské zastupitelstvo rozhodlo o jejich následném odprodeji Sportcentru-Restauraci Koupaliště Rumburk. Tím by mělo dojít k vypořádání majetkových vztahů této organizace a MZ by následně poté mělo rozhodnout o jejím zrušení.

Plavecký bazén

Do 18. října by měla být kompletně dokončena střecha a její životnost by se měla prodloužit o 20-25 let. V současné době se pracuje na vzduchotechnice, výměně sociálního zařízení včetně keramiky, sanity a odpadu. Dělají se nové podhledy, budou nově olaminované vany bazénu, nové sauny. V dětské části přibude nová atrakce a začali jsme intenzivní práce na přípravě tobogánu, pokud ovšem zastupitelstvo do rozpočtu schválí částku na tuto akci ve výši cca 700 tis. Kč. K jeho namontování by mělo dojít v plánované půlroční odstávce, tzn. cca v květnu 2000. Nad rámec bude v bazénu nainstalována řídící jednotka, která umožní řízení technologické části bazénu z jednoho místa, což dosud nebylo možné.

Kogenerační jednotky

Ve společnosti Teplo, s.r.o., Rumburk se připravuje již další etapa teplofikace, a to jsou kogenerační jednotky. Protože se jedná o velkou finanční zátěž, pracujeme na tom, aby město ani společnost Teplo nebyly investory. Kogenerační jednotky by měly pokrýt nároky na výrobu tepla v měsících mimo topnou sezónu, kdy účinnost soustavy klesá a dochází k jakémusi prodražování pracovní ceny tepla. Znamenalo by to úsporu jak pro spol. Teplo, tak i pro odběratele. Mimo teplo kogenerační jednotky také vyrábí el. energii, kterou by se pokryla náročnost vlastní kotelny, přičemž uvažujeme o tom, že by se dala napojit i nemocnice. Do budoucna bychom chtěli zvážit i případné napojení bazénu.

Ekonomické záležitosti

Výsledky za třetí čtvrtletí jsou velice příznivé. Hospodářský výsledek za toto období je cca 7,2 mil. Kč přebytku. Na účtech jsme ke konci 3. čtvrtletí měli 12,3 mil. Kč a do této doby jsme nečerpali kontokorent. Vlastní prostředky průběžně ukládáme na termínované vklady a ty v této chvíli činí cca 8 mil. Kč. Do posledního čtvrtletí připravujeme optimalizaci rozpočtu, aby v závěru roku nedošlo k nedostatku fin. prostředků.

Plynofikace

Budeme předělávat projektovou fiš, protože se akce bude navyšovat o další sítě, a již známe finanční rámec. Dále budeme pokračovat v geometrickém zaměřování tras a současně s tím v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Koncem roku dopracujeme tendrovou dokumentaci pro Evropskou unii. Tento návrh bude obsahovat rekonstrukci a opravu komunikací za 17 mil. Kč a rekonstrukce části veřejného osvětlení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail