Informace pro nájemníky bytů ve vlastnictví Města Rumburk

Tištěné noviny 21/1999 | 2. 12. 1999 | Nezařazené

Pravidla pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu pro uživatele bytů ve správě SBDO Průkopník Varnsdorf

Městská rada v Rumburku projednala návrh pravidel pro měření a účtování nákladů za teplo, teplou a studenou vodu pro uživatele bytů ve správě SBDO Průkopník Varnsdorf, zpracovaných v souladu s obecně závaznými vyhláškami Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a rozhodla vyslovit souhlas s jejich platností od 1.1.1999. Vyúčtování podle shora citovaných pravidel bude provádět správce domovního majetku Města Rumburk SBDO Průkopník Varnsdorf a pracovníci detašovaného pracoviště SBDO Průkopník Rumburk zodpoví veškeré případné dotazy.

 

II. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla se vztahují na všechny uživatele bytů a nebytových prostorů (nájemníky, vlastníky atd.), dále jen nájemci, na které se vztahuje mandátní smlouva č. 2/1999 ze dne 29.1.1999, a jsou platná pro vyúčtování tepla, teplé a studené vody od 1.1.1999.

Nájemci jsou povinni umožnit montáž a odečet měřidel ve svých bytech pro stanovení spotřeby tepla, teplé a studené vody. Dále jsou povinni umožnit kontrolu těchto měřidel a jejich výměnu v případě poruchy, cejchování, změny majitele bytu apod.

Organizace, která montáž měřidel instaluje, případně provádí jejich odečet, musí o tom nájemce obvyklým způsobem informovat minimálně dva dny předem. Pracovníci zajišťující montáž (odečty) měřidel se musí na požádání před vstupem do bytu prokázat služebním průkazem.

Tato pravidla navazují a doplňují Vyhlášku MPO č. 245/1995 Sb. ve znění Vyhlášky č. 85/1998 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.

Povinnosti dodavatelů a odběratelů tepla jsou řešeny zákonem č. 222/1994 Sb.

Zúčtovacím obdobím pro rozúčtování nákladů za teplo, TUV a SV je kalendářní rok. Celkové náklady jsou stanoveny součtem jednotlivých nákladů v průběhu celého zúčtovacího období pro příslušnou zúčtovací jednotku.

V případě, že v průběhu zúčtovacího období dojde ke změně majitele nebo správce jednotlivých objektů, dohodne předem mandant a mandatářem, zda se budou k tomuto datu provádět odečty měřidel v bytech, vyúčtování na jednotlivé nájemce atd. Současně stanoví pravidla, podle kterých bude toto vyúčtování provedeno. Pokud mandant na tyto změny včas neupozorní, provede mandatář odečty a vyúčtování ke konci zúčtovacího období.

 

III. TEPLO

A) V zúčtovací jednotce, která nemá měřenou spotřebu tepla v jednotlivých bytech, se celkové náklady na jednotlivé nájemce rozpočítají poměrem podle m2 podlahové plochy.

B) V zúčtovací jednotce, která je vybavena poměrovým měřením, se měření, odečty a výpočet spotřeby tepla na nájemce bude provádět podle těchto pravidel:

Zúčtovací jednotka se stanovuje individuálně pro jednotlivé objekty v návaznosti na měření a optimální zohlednění polohy bytů. Navrhuje zpracovatel vyúčtování, schvaluje a potvrzuje majitel (správce) zúčtovací jednotky.

Náklady na teplo k vytápění v rámci zúčtovací jednotky se rozdělí na složku základní ve výši 40 % a spotřební složku ve výši 60 %.

Zakrytí jednotlivých radiátorů nebude zohledňováno.

Poloha jednotlivých místností bude zohledňována následujícími koeficienty:

Koeficient Druh místnosti

1,00 vnitřní místnost

0,72 krajová místnost

0,73 přízemní místnost

0,75 podstřešní místnost

0,78 nad vchodovou chodbou

0,56 krajová a současně přízemní místnost

0,49 krajová a současně podstřešní místnost

Atypické případy zohlednění polohy místností budou řešeny individuálně.

Nájemci bude v dané místnosti (bytě) účtována průměrná hodnota naměřené spotřební složky v zúčtovací jednotce na m2 podlahové plochy v těchto případech:

- ne vinou nájemce nebyla provedena montáž RTN, např. po výměně radiátoru

- z vážných důvodů nebylo možno provést odečet RTN, např. při dlouhodobém pobytu nájemce v nemocnici, při jeho úmrtí atd.

Nájemci bude v dané místnosti (bytě) účtována průměrná hodnota naměřené spotřební složky v zúčtovací jednotce na m2 podlahové plochy povýšená o 50 % v těchto případech:

- neumožnil nebo odmítl montáž RTN ve svém bytě (místnosti)

- neumožnil provedení odečtů RTN po skončení zúčtovacího období

- v průběhu zúčtovacího období byl RTN poškozen nájemcem

- při odečtu RTN bylo zjištěno poškození jeho plomby, případně byla zjištěna jiná neoprávněná manipulace s RTN.

V případě, že nájemce poškodí RTN, hradí náklady spojené s opětovnou montáží.

V případě, kdy nájemce prokazatelně a se souhlasem správce objektu nevyužívá centrální vytápění, bude mu účtována jen základní složka podle m2 podlahové plochy.

Pokud bude proveden odečet RTN až po dvou letech, počítá se pro poslední zúčtovací období 1/2 naměřených hodnot. V případě, že odečet RTN bude proveden za víc jak dva roky, bude vyúčtování tepla provedeno podle m2 podlahové plochy.

Když jsou v zúčtovací jednotce všechny RTN instalovány v průběhu zúčtovacího období, provede se vyúčtování tepla samostatně za období bez RTN podle m2 podlahové plochy a měřené období podle pravidel stanovených pro RTN.

V případě, že jednotlivé RTN nebudou měřit celé zúčtovací období, povýší se naměřená hodnota odečtu podle procent topitelnosti.

V případě změny nájemce (neobsazeného bytu) v průběhu zúčtovacího období rozpočítají se celkové náklady za topení u odpařovacích RTN mezi jednotlivé nájemce podle procent topitelnosti, u elektronických RTN podle naměřených hodnot.

Procenta topitelnosti:

leden 19 % duben 9 % říjen 8 %

únor 16 % květen 2 % listopad 14 %

březen 14 % září 1 % prosinec 17 %

 

IV. TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV)

A) V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny vodoměry na TUV, budou základní složky rozděleny podle m2 podlahové plochy, spotřební složka podle průměrného počtu bydlících osob v zúčtovacím období.

B) V zúčtovací jednotce, osazené vodoměry na TUV, bude měření, odečty a výpočet spotřeby TUV na jednotlivé nájemce prováděno podle následujících pravidel:

Pro účtování spotřeby teplé vody musí bytové vodoměry splňovat podmínky zákona č. 505/1990 Sb. a tyto obecné podmínky:

- řádný chod vodoměru v průběhu celého zúčtovacího období bez mechanického poškození

- neporušenost plomb

Náklady na teplo k přípravě teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní ve výši 10 % a složku spotřební ve výši 90 %.

Náklady na dodávku vody pro přípravu teplé užitkové vody připadající na zúčtovací jednotku se rozdělí na složku základní ve výši 5 % a složku spotřební ve výši 95 %.

Základní složka se rozdělí mezi nájemce poměrem podle m2 podlahové plochy.

Spotřební složka se rozdělí mezi nájemce poměrem podle údajů bytových vodoměrů. K této složce se připočte podíl nákladů spotřeby podle vodoměrů ve společných prostorách.

V případě poškození vodoměru, které nebude způsobeno nájemcem, bude postupováno následovně:

- pokud poruchu vodoměru nájemce nehlásí do měsíce po montáži nebo posledním odečtu, bude okamžitě odstraněna a spotřeba bude účtována podle údajů vodoměru

- v případě, že nájemce poruchu nahlásí později jak za měsíc po montáži (posledním odečtu) nebo se zjistí až při dalších odečtech (cejchování), bude mu účtována průměrná spotřeba měřené spotřební složky připadající na m2 podlahové plochy vynásobená počtem m2 podlahové plochy daného bytu.

Nájemci bude stanovena spotřební složka připadající na m2 podlahové plochy o 200 % vyšší, než je průměrná hodnota spotřební složky s měřenou spotřebou, v těchto případech:

- neumožnil montáž vodoměru nebo jeho přecejchování

- došlo k porušení vodoměru vinou nájemce

- zjistí se poškození plomb nebo nájemce jakýmkoliv způsobem ovlivnil měření

- nájemce opakovaně neumožní odečet nebo kontrolu vodoměru

Náklady spojené s opravou vodoměru hradí nájemce, pokud poškození bylo způsobeno jeho vinou.

Při dodatečné montáži (odečtu) vodoměru v průběhu zúčtovacího období se vodoměr pro účely účtování začne využívat nejpozději od následujícího odečtu všech vodoměrů. Neměřené období bude doúčtováno v tomto případě průměrnou hodnotou spotřební složky na m2 podlahové plochy.

Pokud je známá spotřeba TUV v daném bytě jen za část zúčtovacího období a je předpoklad, že v průběhu celého zúčtovacího období byla rovnoměrná spotřeba TUV, dopočte se zbývající část příslušným poměrem.

Při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období rozdělí se náklady na TUV za zúčtovací období v příslušném bytě podle odečtů k datu změny nájemce. Pokud tyto odečty nebudou k dispozici, rozdělí se náklady v poměru odbydlených měsíců.

Základní složku nákladů na teplo v TUV hradí i spotřebitelé, kteří se od soustavy rozvodu TUV odpojili.

Průměrná hodnota spotřební složky s měřenou spotřebou činí pro TUV 0,855 m3/m2/rok.

 

V. STUDENÁ VODA (SV)

A) V zúčtovací jednotce, ve které nejsou osazeny bytové vodoměry na studenou vodu, budou celkové náklady rozpočítány na jednotlivé nájemce poměrem podle počtu bydlících osob.

B) V domech s bytovými vodoměry na SV bude měření, odečty a výpočet spotřeby SV prováděno podle následujících pravidel:

Pro účtování spotřeby studené vody musí bytové vodoměry splňovat podmínky zákona č. 505/1990 Sb. a tyto obecné podmínky:

- řádný chod vodoměru v průběhu celého zúčtovacího období bez mechanického poškození

- neporušenost plomb

Při splnění těchto podmínek budou celkové náklady na SV v zúčtovací jednotce rozpočítány následovně:

a) při 100% osazení bytových vodoměrů se na základě patního fakturačního měřidla stanoví celkové náklady za SV. Sečte se spotřeba všech bytových vodoměrů v m3, tou se podělí celkové náklady za studenou vodu a stanoví se tak cena za jeden m3. Touto cenou se zpětně pronásobí spotřeba SV v jednotlivých bytech a stanoví se tak její úhrada.

b) v případě, že vodoměry na studenou vodu nejsou osazeny na všech odběrných místech, uhradí nájemci s vodoměrem za SV částku danou pronásobením odebraných m3 a průměrnou sazbou Kč/m3, kterou fakturovala vodárna za zúčtovací období. Zbývající náklady se rozúčtují mezi nájemce, kteří nemají vodoměr nebo neumožní odečet, poměrem podle počtu bydlících osob. Pokud by dopočtená spotřeba SV měla překročit trojnásobek průměrné spotřeby na osobu, upraví se cena studené vody za 1 m3 tak, aby tento násobek byl roven právě číslu tři.

Rozpočítání nákladů na jednotlivé nájemce za společná odběrná místa bude provedeno podle evidence spotřeby m3 jednotlivých nájemců. Pokud tato evidence nebude k dispozici, zahrnou se tyto náklady do celkových nákladů na SV v zúčtovací jednotce a rozpočítají se na jednotlivé nájemce příslušným poměrem.

V případě poškození vodoměru, které nebude způsobeno nájemcem, bude postupováno následovně:

- pokud poruchu vodoměru nájemce nehlásí do měsíce po montáži nebo posledním odečtu, bude okamžitě odstraněna a spotřeba bude účtována podle údajů vodoměru

- v případě, že nájemce poruchu nahlásí později jak za měsíc po montáži (posledním odečtu) nebo se zjistí až při dalších odečtech (cejchování), bude mu účtována průměrná spotřeba studené vody na osobu podle počtu bydlících osob.

Nájemci bude účtována spotřeba SV o 200 % vyšší než je průměr na osobu, pokud bude zjištěno, že jakýmkoliv způsobem ovlivňoval měření nebo se zjistí poškození plomb.

Náklady spojené s opravou vodoměru hradí nájemce, pokud poškození bylo způsobeno jeho vinou.

Při dodatečné montáži vodoměru se vodoměr pro účely účtování začne využívat nejpozději od následujícího odečtu všech vodoměrů. Neměřené období bude doúčtováno v tomto případě průměrnou spotřebou SV na osobu za minulé zúčtovací období.

Pokud je známá spotřeba SV v daném bytě jen za část zúčtovacího období a je předpoklad, že v průběhu celého zúčtovacího období byla rovnoměrná spotřeba SV, dopočte se zbývající část příslušným poměrem.

Při změně nájemce v průběhu zúčtovacího období rozdělí se náklady na SV za zúčtovací období v příslušném bytě podle odečtů k datu změny nájemce. Pokud tyto odečty nebudou k dispozici, rozdělí se náklady v poměru odbydlených měsíců a počtu bydlících osob.

Průměrná hodnota spotřeba SV činí 24,5 m3/osobu/rok.

 

VI. OBECNÁ USTANOVENÍ

Opravy vyúčtování za minulá zúčtovací období budou prováděny tak, že rozdíl se přičte (odečte) k celkovým číslům dané položky (ÚT, TUV, SV) v příslušných jednotkách a cenách.

Započitatelnou podlahovou plochu pro vyúčtování ÚT a TUV stanovuje mandant v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky č.85/1998 Sb.

Ve vyúčtování pro jednotlivé nájemníky budou u TUV a ÚT uvedeny průměrné ceny za celé zúčtovací období (Kč/GJ, Kč/m3). Podrobný rozpis výpočtu průměrné ceny zajistí pro nájemce mandant.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/1999/12/02/informace-pro-najemniky-bytu-ve-vlastnictvi-mesta-rumburk/