Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starosta města Rumburk hodnotí rok práce

Na úvod bych rád řekl, že 26. listopadu 1998 bylo zvoleno nové vedení města, a domnívám se, že právě volbou nových představitelů došlo nejen k zásadní generační změně na radnici, ale že se také zásadním způsobem změnil styl řízení města. První rok naší práce se mně osobně jeví jako úspěšný. Rád bych vyzdvihl práci členů MR a MZ, jejichž přístup se mi jeví jako velmi odpovědný a na dobré úrovni. Probíhající diskuze jsou věcné a zbytečně se nepolitikaří. Někdy mám ovšem dojem, že se objevují poměrně zbytečné politické spory pramenící z toho, že někteří z nás neumí správně diskutovat a nepřistupují k diskuzi takovým způsobem, že ten, kdo má jiný názor, nemusí být mým nepřítelem. Problémem ovšem zůstávají tendence popírat vše pouze z principu a bez řádných argumentů. Je třeba naučit se přijímat jiné názory a umět o nich diskutovat. Dále by bylo dobré, kdyby se zastupitelé více zajímali o konkrétní činnost a práci úřadu, aby se tím více přiblížili problematice. Novým prvkem a zcela určitě kladným je, že se městské zastupitelstvo schází každý měsíc a městská rada jedná dvakrát i třikrát do měsíce.

Hospodaření

Vedení města v průběhu roku 1999 přijalo velké množství opatření (nepopulárních, možná i sporných), která ovšem ve svém důsledku vedla k radikálnímu omezení provozních výdajů města s tím, že takto „ušetřené“ prostředky budou dále použity ve prospěch rozvoje města. V průběhu roku došlo k obratu v hospodářském výsledku města, a to i přesto, že město do svého majetku nabylo nemovitosti např. na Velké odpočívce TIR. Město podstatně více začalo využívat služeb právních zástupců a daňových poradců. Podařilo se vytvořit poradní orgány MR na vysoké odborné úrovni. Je třeba ocenit práci zejména investiční a finanční komise. Podrobnější rozbor hospodaření města bude předmětem článku zástupce starosty p. Švába v příštím čísle RN.

Investice

Největší investiční akcí letošního roku je rekonstrukce plaveckého bazénu. Jakmile dojde k dokončení této akce (bazén bude otevřen ještě před vánočními svátky), budou navazovat další investiční akce. Největším problémem našeho města je podle názoru občanů vysoká nezaměstnanost, a proto je naší povinností udělat maximum proto, aby došlo k zastavení jejího růstu či k jejímu snížení. Jedním z možných a velmi účinných řešení se zcela jistě jeví průmyslová zóna jako zdroj pracovních míst nejen pro město, ale pro celou oblast.

V oblasti zaměstnanosti se podařilo vytvořit pracovní místa pro veřejně prospěšné práce. Rád bych těmto pracovníkům poděkoval za velký kus odvedené práce a věřím, že i do budoucna budeme mít s Úřadem práce v Rumburku dobré kontakty a získáme prostředky pro vytvoření dalších pracovních míst.

Kontrola musí být

Kontrolní komise je nejen poradním orgánem městské rady, ale také sama vyvíjí iniciativu, např. byly provedeny kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích. Do budoucna je potřeba se i nadále zabývat kontrolou hospodaření s městskými prostředky, třebaže to ve svém důsledku může vést i k nepopulárním personálním opatřením (některá z těchto opatření jsou připravena na jednání MR 2.12.1999). S platností zákona č. 106/1999 Sb. budou mít také občané větší možnost kontrolovat, jak město hospodaří se svěřenými prostředky.

Zdravotnictví

1. dubna 1999 zahájila činnost dvě nová oddělení Lužické nemocnice – dětské a gynekologicko – porodnické oddělení. 1. Zdravotní Rumburk, a.s., splnila úkol uložený výběrovým řízením Ministerstva zdravotnictví ČR. Po dlouhých letech tedy došlo ke sloučení akutní zdravotní péče ve Šluknovském výběžku pod jednoho poskytovatele. Podařilo se nám aktivněji ovlivňovat zdravotnictví ve městě, a to tím způsobem, že valná hromada 1. Zdravotní Rumburk, a.s., která proběhne dne 30. listopadu 1999, by měla potvrdit další změny v řídících orgánech této společnosti.

Vzhled města

V otázce vzhledu města jsme zásadně přehodnotili vztahy s Technickými službami Rumburk a firmou Uniles Rumburk. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně. Skutečností ovšem zůstává, že s pořádkem ve městě je stále problém. Tento problém by však neměl ležet jen na bedrech města, ale také na svědomí každého občana.

Na vzhledu města se samozřejmě nepodílí jen vedení města, ale také sami občané a podnikatelé. Právě díky rumburským podnikatelům dostaly objekty např. sokolovny, bývalého kina Revoluce, restaurace Zelený strom zcela nový a určitě lepší vzhled.

Bezpečnost občanů

Podařilo se realizovat projekt Prevence kriminality s využitím státní dotace 2,33 mil. Kč a s podílem města. Probíhají preventivní programy pro mládež, drogově závislé, staví se streetbalová hřiště a do konce prosince bude realizován kamerový systém. Městská policie byla přestěhována do kvalitnějších prostor a strážníkům patří dík za to, že si prostor z větší části upravovali sami. Je třeba zlepšit součinnost Policie ČR a městské policie.

Přeshraniční a regionální spolupráce

Starosta města Rumburk je místopředsedou Euroregionu Nisa a také byl zvolen předsedou Sdružení pro rozvoj Šluknovska. V tuto chvíli se připravuje několik projektů, které jsou významné nejen pro region, ale mají také přeshraniční charakter. Jedná se nejen o průmyslovou zónu, plynofikaci, obchvat města, ale dále také chceme jít cestou např. investice do domu kultury, vytvořit tzv. vnitřní městský komunikační okruh, realizovat cyklistickou stezku a za velmi dobré považuji to, že se podařilo vyřešit problém na parkovišti a že byl obnoven systém regulace.

Jako velmi dobrý hodnotím vývoj partnerských vztahů s německým městem Sulzbach Rosenberg, které v letošním roce navštívila delegace z našeho města. Na projektových záměrech města pro Phare CBC 2000-2006 se pracuje, máme v plánu provést do 2-3 let generální rekonstrukci domu kultury, řešit prostor mezi plaveckým bazénem a koupalištěm jako zónu volného času atd. V rámci Fondu malých projektů se realizovalo několik projektů (např. Loreta, hasiči, fotbalový klub).

Městský úřad

Byla změněna struktura fungování městského úřadu a proběhly personální změny. Některé další změny byly značně problematické, a tak je na místě poděkovat právě zaměstnancům městského úřadu, že záměry nového vedení pochopili a vzali si je za své. Je samozřejmostí, že kritické hlasy ze strany městské rady a městského zastupitelstva zaznívaly a budou zaznívat i nadále, a podle mého názoru je třeba, aby se občan spíše stal klientem úřadu, než aby se cítil v nepříjemné pozici vůči úředníkům. Také je nutné sladit činnosti jednotlivých odborů.

Výkon státní správy hodnotí OkÚ Děčín až na malé nedostatky jako dobrý. Kritika ze strany občanů je samozřejmě na místě, skutečností ovšem zůstává, že doposud jsme obdrželi jen velmi malé množství stížností občanů na práci úřadu v porovnání s předchozími roky.

Závěr

Bylo by velmi dobré, kdybychom v průběhu příštího roku dále prohlubovali své kontakty s občany. Je třeba, abychom více znali míru potřeb občanů, abychom znali náklady projektů a věděli, jaký užitek z nich plyne. Je nutné věnovat větší prostor marketingu a propagaci a analyzovat potřeby občanů. Kontakt s občanem a veřejná kontrola je pro nás prioritou. Považoval bych za velmi dobré, kdyby se podařilo potlačit nedůvěru v rozhodování samosprávy v našem městě.

Tisk Tisk | E-mail E-mail