Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Věděli občané co podepisují a podepisovali vůbec?

Ve středu 24. listopadu 1999 se v Domě kultury v Rumburku uskutečnilo 12. zasedání městského zastupitelstva. Ještě před očekávaným projednáváním petice Spolku pro Horní Jindřichov se na základě vystoupení paní Košnarové rozpoutala bouřlivá diskuze na téma plateb za nájmy školních tělocvičen pro mimoškolní aktivity. Paní Košnarová uvedla, že cvičitelky pracují s dětmi zadarmo a děti by měly platit? Ing. Sykáček k tomuto uvedl, že právě pro děti ZŠ byla poskytnuta 50% sleva a že vybrané peníze nejsou určeny k posílení příjmové stránky městského rozpočtu, nýbrž že se vrátí školám. Pan Pešťák navrhl, aby byly zvýšeny jiné poplatky, aby děti nemusely platit. Mgr. Matějček argumentoval tím, že město na jedné straně podporuje protidrogovou prevenci a na straně druhé de facto bere dětem možnost volnočasového vyžití. Pan Šváb v závěru diskuze řekl, že tímto krokem došlo k narovnání stávajícího stavu a že jedním z řešení může být navýšení částky určené na granty pro zájmovou činnost. V usnesení MZ doporučilo MR přehodnotit usnesení o pronájmu školních tělocvičen pro mimoškolní činnost.

Dalším bodem jednání byla petice Spolku pro Horní Jindřichov. Vyjádření městské rady k této petici předložil Mgr. Šuk (čtenáři ho naleznou v usnesení MR č. 768/99 ze dne 18.11.1999 – uveřejněno v tomto čísle). Poté Mgr. Šuk přečetl dopis několika občanů, kteří na základě přečtení celého znění petice písemně sdělili svou žádost o vyškrtnutí z petičních podpisových archů, a dále pak četl obsah dopisu jednoho občana, který přítomným sděloval, že přestože je na podpisovém archu uveden, tento nepodepsal. Z přítomných občanů také vystoupil p. Bílek, který taktéž žádal o vyškrtnutí z podpisového archu, protože se neztotožňuje s názory Spolku pro Horní Jindřichov. Ředitelka ZŠ v H. Jindřichově pí Hovorková řekla: „…škole samotné aktivity Spolku pro H. Jindřichov spíše ublížily, než pomohly.“ MUDr. Vondráček toto extempore nazval manipulací veřejným míněním a doporučil MZ zvážit legislativní cestu řešení tohoto problému. MZ vzalo petici na vědomí a uložilo starostovi města prokonzultovat, zda v této věci nedošlo k porušení zákona.

Po projednání majetkových záležitostí se zastupitelé věnovali informacím o plnění rozpočtu, schválili optimalizaci rozpočtu do konce roku 1999 a z ní vyplývající návrhy rozpočtových změn. Rozpočtové změny souvisely s majetkovými transakcemi, vypořádáním starých smluvních záležitostí města a zprovoznění systému regulace. MZ projednalo a po dlouhé diskuzi neschválilo navýšení mzdových prostředků a odvodů z mezd o 0,5 %.

Tisk Tisk | E-mail E-mail