Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zákon o svobodném přístupu k informacím v platnosti

Zákon č. 106/1999 Sb. Parlamentu České republiky (dále jen Zákon) o svobodném přístupu k informacím nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000. Tento zákon ukládá povinným subjektům povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba.

Město Rumburk zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce MěÚ: usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města;

b) na vývěsních tabulích ve městě: všeobecné informace;

c) v Rumburských novinách: usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města, všeobecné informace;

d) na pracovišti informační služby ve vestibulu MěÚ:

informace o městě jako právnické osobě – důvod a způsob založení povinného subjektu;

popis organizační struktury, místo a způsob, kde lze získat informaci k podání žádosti, stížnosti, návrhu apod.;

informace o možnostech podání opravných prostředků proti rozhodování odborů MěÚ i orgánů města;

informace o postupu při vyřizování podání, vč. jednotlivých lhůt k vyřízení;

přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých je rozhodováno;

sazebník náhrad nákladů spojených s poskytováním informací;

výroční zprávu o činnosti na tomto úseku za předcházející rok;

e) prostřednictvím dálkového přístupu k inf.: INTERNET: www.mesto-rumburk.cz (odkaz: Městský úřad).

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem pověřeného Městského úřadu v Rumburku.

Písemně podané žádosti (vč. žádostí podaných prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 Zákona jsou evidovány dle svého charakteru

na jednotlivých odborech úřadu;

v podatelně informační služby;

v sekretariátu.

Žádosti podané na jiných než příslušných útvarech jsou na místě zaevidovány a neprodleně předány k vyřízení na příslušný útvar k zaevidování a vyřízení ve lhůtách stanovených Zákonem.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí podle § 16 Zákona

a) Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Okresního úřadu v Děčíně;

b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je zaměstnanec svému nejblíže nadřízenému vedoucímu odboru, další posloupnost vyřizování je: tajemník – starosta – městská rada.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštním zákonem č. 123/1998 Sb. v platném znění.

SAZEBNÍK NÁHRAD

Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 Zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů dle sazebníku úhrad za poskytování informací:

1) paušál provozních nákladů (telefon, poštovné, materiál, energie, užití PC apod.) 10,- Kč

2) písemná informace, poskytnutá formou kopie existujícího dokladu bez potřeby vyhledávání

A5 jednostran. 1,- Kč

A5 oboustran. 1,50 Kč

A4 jednostran. 1.50 Kč

A4 oboustran. 3,- Kč

A3 jednostran. 3,- Kč

A3 oboustran. 6,- Kč

3) disketa (náhrada materiálu) 15,- Kč/ks

4) průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání podkladů pro podání informace – za každých započatých 30 min. práce 40,- Kč.

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově v příjmové pokladně MěÚ.

Při vydání požadované informace „na počkání“ se úhrada provede před vydání informace;

při vydání informace „po jejím vypracování“ se úhrada provede po podání žádosti (pokud lze výši nákladů určit), nebo před vydáním informace.

Při předpokládané náhradě za jednu informaci nad 200,- Kč se vybírá záloha ve výši 50 % očekávané náhrady a zaúčtování se provede při výdaji informace. Při nevyzvednutí informace záloha propadá.

Zpracováno na základě z. č. 106/1999 Sb a pravidel schválených Městskou radou v Rumburku dne 27. prosince 1999 (usnesení č. 859/99).

Tisk Tisk | E-mail E-mail