Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Program přeshraniční spolupráce

autor: Ing. Milan Faltus, předseda Řídícího výboru FMP

Fond malých projektů
VÝZVA k předkládání návrhů projektů

Řídící výbor regionu Nisa rozhodl na svém zasedání dne 21. dubna 2000 o vyhlášení I. kola VÝZVY z programu CZ 9804 k předkládání návrhů na projekty z FMP.

FMP podporuje neinvestiční akce, které napomáhají rozvoji přímých kontaktů a prohloubení spolupráce mezi lidmi a institucemi v české a německé části regionu Nisa. O dotaci z FMP mohou žádat všechny neziskové instituce se sídlem v regionu Nisa, vymezeného územím okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a části okresu Děčín (Šluknovský výběžek).

Výše dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí min. 1.000 až max. 10.000 EUR. Podmínkou pro získání dotace je finanční spoluúčast žadatele, a to ve výši nejméně 15 % z celkových nákladů projektu. Příjemce se zavazuje navíc uhradit příspěvek na částečné krytí provozních nákladů Sekretariátu FMP v regionu, a to ve výši odpovídající 10 % dotace Phare, nejméně však 5 % z celkových nákladů na projekt.

Podporovány budou pouze projekty, které se uskuteční na území české nebo německé části euroregionu Nisa. Žadatel musí na projektu spolupracovat s partnerem z německé části euroregionu Nisa a tato spolupráce musí být z německé strany písemně potvrzena. Výdaje na spotřební materiál a nákup předmětů na vybavení, pokud tvoří integrální součást projektu, smí představovat max. 30 % celkové dotace Phare.

Informační leták a Žádost o přidělení dotace z FMP a veškeré informace obdrží zájemci u regionálního Sekretariátu FMP na adrese:
ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.
U Jezu 2, 460 01 Liberec 4, tel./fax: 048/52 26 282, tel.: 52 26 281, 52 26 279.

Řádně vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku z FMP ve 4 vyhotoveních je nutno doručit na adresu Sekretariátu osobně či doporučenou poštou nejpozději do pondělí 26. června 2000 do 12 hodin. V případě poštovního doručení budou přijaty projekty s razítkem pošty do 21.6.2000 (včetně). Doporučujeme žadatelům, aby konzultovali se Sekretariátem přípravu projektového návrhu ještě před podáním Žádosti. Na konzultaci je nutno se telefonicky objednat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail