Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Návrh rozpočtu města Rumburk na rok 2000

autor: rd

DAŇOVÉ PŘÍJMY NÁZEV POLOŽKY PROVIZORIUM NÁVRH
ROZPOČTU
111 Daně z příjmů fyzických osob 19 400 20 096
1111
1112
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze SVČ
12 800
6 600
13 037
7 059
112 Daně z příjmů právnických osob 26 272 26 272
1121
1122
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
14 600
11 672
14 600
11 672
131 Správní a soudní poplatky 1 400 1 400
z toho 1311 Správní poplatky 1 400 1 400
133 Poplatky za znečišťování ŽP 30 30
1332 Poplatky za vypouštění škodlivých látek 30 30
134 Ostatní daně a poplatky z vybr. činn. a služeb 13 260 13 260
1341
1343
1344
1347
1349
Poplatky ze psů
Poplatky za užívání VP
Poplatky ze vstupného
Poplatek za provozovaný VHP
Ostatní poplatky – TIR
180
110
70
900
12 000
180
110
70
900
12 000
151 Daně z majetku 2 250 2 250
1511 Daň z nemovitostí 2 250 2 250
DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 62 612 63 308
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
211 Příjmy z vlastní činnosti 1 486 1 586
z toho Příjmy z prodeje
Příjmy – odvádění a čištění odpad. vod
Školství
Rumburské noviny
Centrální pult
MP – pokuty
Sociální fond

846
290
350

846
290
350

100

213 Příjmy z pronájmu majetku 20 694 20 394
z toho Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí
Příjmy z pronájmu škol. zařízení
Příjmy z pronájmu správa bytů SBDO
Příjmy z pronájmu movit. věcí a ost. nemov.
Příjmy z pronájmu pozemků MO
3 900
169
16 000
5
620
3 900
169
15 700
5
620
214 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 380 380
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků – MO
380
380
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 17
MP – pokuty
ŽÚ – pokuty
Finanční vypořádání min. let
0

17

23 Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. nedaň. příjmy 397 1 543
z toho Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Přijaté nekap. příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Ostatné nedaňové příjmy – výtěžek VHP
244
0
153
370
800
153
220
  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 23 957 23 920
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
311 Příjmy z prodeje investičního majetku 38 760 39 017
z toho 3112
3111
3119
Příjmy z prodeje ost. nemov. a jejich částí
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ost. investičního majetku
29 000
9 300
460
29 000
9 247
770
312 Ostatní investiční příjmy
320 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 38 760 39 017

DOTACE

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE SR 35 180 33 846
411 4111
4112
4116
Neinvestiční přijatá dotace z všeob. pokl. spr.
Neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci SDV
Ostatní neinvestiční přijatá dotace ze SR

35 180
1 857
31 989
412 Neinvestiční přijatá dotace od veřej. rozpočtů 0 435

422

4121
4122
4222
Neinvestiční přijatá dotace od obcí
Neinvestiční přijatá dotace od regionu
Investiční přijaté dotace od regionu
0
0
120
315
1 500
DOTACE CELKEM 0 35 781
413 Převody z vlastních fondů 0 280
421 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze SR 0
  PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4) 35 180 36 061

BĚŽNÉ VÝDAJE

NÁZEV POLOŽKY PROVIZORIUM NÁVRH
ROZPOČTU
21 Vnitřní obchod, služby a turismus 686 786
Propagace
Veřejné WC
Neinvestiční příspěvek – LORETA
Neinvestiční příspěvek – Římskokatolická farnost
273
63
350
0
273
63
350
100
22 Doprava 10 749 9 806
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací – park. TIR
Dopravní obslužnost
Ostatní záležitost v silniční dopravě
4 000
5 729
850
170
3 056
5 733
850
170
23 Vodní hospodářství 75 75
Odvádění a čištění odpadní vod 75 75
31-32 Vzdělávání a věda 9 846 9 925
Mateřské školy
Základní školy
Školní stravování při MŠ a ZŠ
1 828
5 718
2 300
1 828
5 797
2 300
33 Kultura a sdělovací prostředky 4 440 4 615
Městská knihovna
Dům kultury
SPOZ a ostatní
Rumburské noviny
1 850
1 650
400
500
2 050
1 650
400
455
34 Tělovýchova a zájmová činnost 5 940 6 040
SRAS 5 940 6 040
36 Bydlení, kom. služba a územní rozvoj
Program rozvoje bydlení a byt. hospodářství
34 447
17 440
35 083
15 080
361 Bytové hospodářství – SBDO Průkopník
Ostatní správa v byt. hospod. a kom. sféře MO
16 000
1 440
13 900
1 180
Komunální služby a územní rozvoj 14 931 15 351
363 Veřejné osvětlení
Městský hřbitov
Územní plánování
Platby daní a poplatků za obce
Pojištění města
Konzult. a poradenské služby – v rámci obce
2 720
74
100
11 672
365
0
2 720
74
100
11 672
365
340
Správa v oblasti bydlení, kom. sl. a územ, rozvoje 2 076 4 652
366 Doplatek za chatky do FNM
Kasárna
Ostatní záležitosti – ÚP.I, ŽP
Platby daní a poplatků – prodej pozemků
Neivest. půjčka – TEPLO Rbk.
220
265
150
1 441
0
220
286
250
896
3 000
371-379 Ochrana ovzduší a nakl. s odpady – ŽP 2 830 2 955
Nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a o veřejnou zeleň
Ostatní výdaje v oblasti životního prostředí
Likvidace černých skládek
1 000
1 300
230
300
1 000
1 400
255
300
41
42
43
Dávky a podpory sociál. zabezpečení
Politika zaměstnanosti: VPP+praxe absolventů
Sociální péče a pomoc
26 000
1 015
896
26 000
1 215
896
DPS+příspěvek NOEMA
Klub seniorů
Domov důchodců
Příspěvek nadaci DD
626
85
45
140
626
85
45
140
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 391 4 453
Městská policie
Program prevence kriminality
Program prevence kriminality – 98064-SR
3 689
57
645
3 704
72
677
55 Požární ochrana 2 324 2 324
PO – dobrovolná část 2 324 2 324
61 Státní moc. správa a územ. samospráva 17 464 18 471
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Výdaje z finan. vypořádání – vratka PPK
Sociální fond
1 362
16 102
0
0
1 362
16 499
169
441

INVESTICE

NÁZEV POLOŽKY PROVIZORIUM NÁVHR
ROZPOČTU
VNITŘNÍ OBCHOD A TURISMUS 77
2140 6122 INFOBOX
Infotabule – EUROREGION NISA
22
55
2212 SILNICE 1 247 1 777
6121
6121
6121
6121
6126
Most Rbk II – ul. Vojtěcha Kováře
Komunikace – Strážný vrch
Komunikace – rekonstrukce chodníků
Komunikace – rekonstrukce povrchů
PD – Lužické nám. – studie
100
97

1 000
50

100
97
458
1 037
85
2219 ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 6 808 4 706
6121
6121
6126
6130
Lapol TIR – stavební úpravy+zprovoznění
Autobusová zastávka – BYTEX
PD -“-
Nákup pozemků – parkoviště TIR
440
350
18
6 000
440
600
18
3 648
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 833 833
2321 6121
6126
6126
6126
Kanalizace – Sukova ul.
PD – kanalizace a ČOV Rbk. III
PD – kanalizace ul. Větrná
PD – Vodovodní řad ul. Slévačská
698
50
50
35
698
50
50
35
2333 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ – služby pro obyvatelstvo
150
6 453
150
6 144
3111

3113

3141
3113

6121
6121
6121
6121
6122
6121
6121
6121
6143
MŠ Sukova – rekonstrukce lapolu
MŠ Krásnolipská – rekonstrukce ÚT
ZŠ U Nemocnice – rekonstrukce střechy
ZŠ – Rumburk II – rekonstrukce tělocvičny
ZŠ – V. Kováře – nákup ohřívacího pultu
ZŠ – Rumburk III – rekonstrukce střechy
ZŠ – Tyršova – sanace obv. pláště I. stupeň
ŠJ – Tyršova – zateplení
Úroky z investičního úvěru
170
500
150
3 658

220

495
1 260

90
500
150
3 538
41
220
50
495
1 060
3319 KULTURA 520 950
3319
3319
6126
6130
PD – rekonstrukce DK
Nákup pozemku – DK
500
20
500
450
3419 TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 6 881 8 484
6121
6122
6121
6126
6121
6126
6126
Rekonstrukce plaveckého bazénu
Tobogán
Letní stadion – rekonstrukce soc. zařízení
PD – dtto
Rekonstrukce koupaliště
PD – kanalizace bazén
PD – dtto
2 937
600
250
15
3 000

79

3 080
0
500
15
4 800
10
79
3612
3631
6121 SBDO – rekonstrukce bytového fondu
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – rekonstrukce VO

900
1 800
1 349
3631
3631
6121
6126
Rekonstrukce VO
PD – VO
900
1 339
10
3632 POHŘEBNICTVÍ 995 995
6121
6121
6126
6126
Rekonstrukce kanalizace hřbitov I. etapa
Rekonstrukce kaple městského hřbitova
PD – rekonstrukce hřbitovní kaple
PD – kanalizace hřbitova
210
700
65
20
210
700
65
20
3633
3635
3639
VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ – plynofikace
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – změna ÚP
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
897
100
13 479
800
100
10 635
6121
6126
6126
6130
Průmyslová zóna
PD – dtto
PD – rybník Racek
Nákup pozemku – průmyslová zóna
13 076

400

7 395
900
250
2 090
3669 OSTATNÍ SPRÁVA V OBLASTI BYDLENÍ A ÚR 755 807

3669
6202
6126
6121
6130
Navýšení zákl. jmění Teplo s.r.o.
PD kasárna – byt. výstavba
Areál – kasárna rekonstrukce
Nákup pozemku – ENERG.
230
25
500
230
25
500
52
3719
3745
5311
6171

6121
6143

OSTATNÍ ČINN. V OBLASTI ŽP
PÉČE A VZHLED OBCE – Dobrovského nám.
PPK – kamerový systém aj.
REKONSTRUKCE – obřadní síně
Úroky z investičního úvěru
240
190

500
1 000

240
190
1 825
500
900
CELKEM INVESTICE 41 948 43 262

 

REKAPITULACE
PŘÍJMU

NÁZEV POLOŽKY

PROVIZORIUM

NÁVRH
ROZPOČTU

z toho Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Přijaté dotace – převody SF
66 612
22 957
38 760
35 180
63 308
23 920
39 017
35 781
280
PŘÍJMY CELKEM 159 509 162 306

 

REKAPITULACE
VÝDAJU

NÁZEV POLOŽKY

PROVIZORIUM

NÁVRH
ROZPOČTU

z toho Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Ostatní výdaje
121 103
41 948
122 647
43 262
VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů
163 051
3 542
165 909
3 603
Splátky úvěru
Změna stavu na účtech ZBÚ
Změna stavu na účtu SOCIÁLNÍ FOND
Kontokorent
Dtto
-5 916
9 458

10 000
-10 000

-5 916
9 458
61
10 000
-10 000
Tisk Tisk | E-mail E-mail