Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

INFORMACE

autor: rd

o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů konaných dne 12. listopadu 2000

V České republice se v neděli 12. listopadu 2000 v době od 8.00 hodin do 22.00 hodin uskuteční volby do zastupitelstev krajů.

Voličem je státní občan České republiky, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů v obci, kde mají trvalý pobyt. Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu. Okrsková volební komise pracuje s výpisy z tohoto stálého seznamu. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici.
Pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů vylosuje 45 dnů přede dnem voleb (tj. 28. září 2000) Státní volební komise čísla. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná.

Volební místnost
O době a místu konání voleb v obci informuje starosta v oznámení zveřejněném způsobem v místě obvyklým nejpozději 15 dnů přede dnem voleb.
Ve volební místnosti bude mimo jiné umístěno pro kontrolu na viditelném místě jedno vyhotovení všech hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva kraje označených nápisem „vzor“. Na této vývěsce bude i případná informace o tom, zda se některý z kandidátů po registraci své kandidatury vzdal, nebo byla jeho kandidatura odvolána (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále informace o případných tiskových chybách na hlasovacích lístcích předaných voličům s uvedením správného údaje.

Způsob hlasování
Každý volič je povinen při příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady, jinak mu hlasování nebude umožněno.

Od okrskové volební komise obdrží volič ve volební místnosti prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem – úřední obálku;  úřední obálka pro volby do zastupitelstva kraje je barvy šedé. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

V tomto prostoru vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro něž se rozhodl hlasovat; na hlasovacím lístku, který se vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost; jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný také tehdy, je-li do úřední obálky vložen více než jeden hlasovací lístek.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem. Nemůže-li však volič sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, může si vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může požádat volič obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail