Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co ještě nevíme o Evropské unii

autor: vybrala SV.

Ve kterých hlavních oblastech chrání Evropská unie své životní prostředí?
Jedná se ochranu vod, ovzduší, lesů a živočišných druhů. Pokud jde o ochranu vody, Unie si stanovila cíl vyčistit všechny povrchové a pobřežní vody od organických nečistot do konce roku 2010. Co je neméně důležité: členské státy musí zajistit, že do roku 2010 bude cena vody odrážet plné a skutečné náklady na jejich dodávku a na udržení vysoce kvalitních a spolehlivých zdrojů. V oblasti ochrany ovzduší Unie přistoupila k mezinárodním konvencím, v jejichž rámci se zavázala postupně odbourat tzv. freonové plyny, jež ničí ozonovou vrstvu, a dále stabilizovat do roku 2000 emise oxidu uhličitého na úroveň z roku 1990. Do roku 2010 hodlá Unie redukovat emise oxidu uhličitého, oxidů dusíku a těkavých organických látek o 15 %.

Jaká práva pro občany vyplývají z legislativy Evropských společenství v oblasti životního prostředí?
Občané mají především právo být informováni. Politika jednotlivých vlád musí být založena na poskytování přesných a dostatečných informací. Veřejný přístup k úředním materiálům tak dává občanům možnost kontrolovat chyby, případně zneužívání moci úřady. Direktiva o přístupu k ekologickým informacím zavazuje vlády zveřejňovat informace o celkovém stavu životního prostředí. Významné místo na tomto poli získala Evropská agentura pro životní prostředí, která dostala do vínku úkol poskytovat objektivní a spolehlivé informace o stavu životního prostředí v Evropě. Důležitým pomocníkem pro veřejnost se stalo zavedení tzv. „Eco-label“ (Ekovisačka), jež označuje zboží, které vyhovuje přísným ekologickým standardům Společenství. Dalším právem občanů je právo podílet se na rozhodování při posuzování vlivu staveb, koncepcí a dalších činností na životní prostředí. Vedle toho má veřejnost právo požádat o soudní přezkoumání rozhodnutí vlád, případně o přezkoumání Evropskou komisí. Komise schválila zásadu, která dává nevládním organizacím i jednotlivcům větší přístup k soudům za účelem lepšího vynucování ekologické legislativy Unie.

Tisk Tisk | E-mail E-mail