Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Domovní řád Města Rumburk

autor: rd

Část I.
Úvodní ustanovení

 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky, výkon nájemních práv, způsob užívání domu, bytů, společných a nebytových prostor v domech ve vlastnictví Města Rumburk.
 2. DŘ respektuje obecně závazné právní normy a tvoří spolu s obecně formulovanými nájemními podmínkami, vymezenými nájemní smlouvou, základní dokument blíže upravující výkon uživatelských práv nájemců bytů a nebytových prostor v domech ve vlastnictví Města Rumburk (dále jen pronajímatel).
 3. Nájemce nese odpovědnost i za chování a jednání osob, které se s jeho souhlasem a vědomím zdržují v domech, včetně nezletilých osob.
 4. Pronajímatel může v zájmu zkvalitnění provozu domu zřídit funkci domovníka a současně určí jeho práva a povinnosti. O této skutečnosti vyrozumí všechny nájemce v domě.

Část II.

Čl. l
Výkon uživatelských práv

 1. Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemce při nájmu bytů a místností nesloužících k bydlení upravuje v obecné rovině občanský zákoník (část osmá, hlava sedmá, oddíl čtvrtý, §§ 685 a následující).
 2. Pronajímatel je povinen nájemci zajistit plný a nerušený výkon nájemních práv, přitom postupuje v úzké součinnosti s pověřeným správcem domů.
 3. Nájemce bytu nebo nebytového prostoru je povinen užívat byt nebo nebytový prostor i společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení. Požívat plnění poskytovaná s užíváním bytu a zachovávat všechny předpisy o užívání bytového majetku. Dále je povinen zachovávat zásady občanského soužití, dobré mravy a ustanovení tohoto DŘ a vytvářet tak s pronajímatelem podmínky zaručující všem nájemcům v domě nerušené užívání bytu, nebytových prostor, společných prostor a zařízení domu. Je také povinen trvale dodržovat povinnosti vyplývající z požárního řádu, se kterým je povinen se seznámit.
 4. Nájemce bytu oznámí pronajímateli skutečnosti rozhodné pro případnou změnu sjednaného nájemného a cen služeb nejpozději do 30 dnů po jejich vzniku.
 5. Nájemce bytu a nebytových prostor nesmí provádět stavební úpravy bytu ani jiné podstatné změny v bytě nebo nebytovém prostoru bez předchozího souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, odstraňování a vyměňování topných těles, zazdívání nebo prorážení oken, přemísťování dveří, odstraňování nebo přemísťování příček apod. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně zapotřebí souhlasu jiného orgánu nebo organizace, musí si vyžádat též souhlas tohoto orgánu nebo této organizace.
 6. Pronajímatel může žádat, aby věci upravené bez souhlasu byly uvedeny do původního stavu. Nájemce bytu a nebytových prostor odpovídá za škodu, která vznikne neodborným provedením změn nebo úprav.
 7. Zřizovat individuální televizní a rozhlasové antény, včetně antén pro příjem satelitního vysílání je možné jen se souhlasem pronajímatele a za předem dohodnutých podmínek. Antény, které byly namontovány bez souhlasu pronajímatele anebo nebyly při jejich montáži dodrženy podmínky dohodnuté s pronajímatelem, budou odstraněny na náklad toho, kdo je instaloval. Tam, kde jsou instalovány společné televizní antény, je zřizování individuálních televizních antén pro stejný příjem zakázáno.
 8. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné úpravy v bytě po dohodě s nájemcem bytu. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce bytu povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
 9. Nájemce bytu a nebytových prostor je povinen umožnit pověřeným zástupcům pronajímatele, po předchozím oznámení, vstup do bytu nebo nebytového prostoru, k provedení odečtů zabudovaných měřidel a kontroly dodržování nájemních podmínek (viz. § 665, odst. 1 a § 681 Občanského zákoníku).
 10. Nájemce je dále povinen učinit taková opatření, aby při dlouhodobější nepřítomnosti v užívané nemovitosti mohl být rychle vyrozuměn, vyžaduje-li to naléhavost situace. Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo jde-li o obecný zájem, mohou kompetentní pracovníci pronajímatele úředně otevřít byt nebo nebytový prostor, a to vždy za přítomnosti třetí osoby, případně příslušníka policie. Musí při tom učinit taková opatření, aby byl co nejvíce chráněn majetek nájemce.

Čl. 2
Udržovací povinnost pronajímatele

Pronajímatel je povinen provádět řádnou údržbu a opravy tak, jak je stanoveno v občanském zákoníku a prováděcích předpisech. Není však povinen provádět údržbu a opravy, jejichž potřeba vznikla z příčin, za něž odpovídá nájemce bytu a nebytového prostoru.

Čl. 3
Udržovací povinnost uživatele bytu

 1. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Co se rozumí drobnými opravami a běžnou údržbou stanoví prováděcí předpis k občanskému zákoníku (nař. vl. č. 258/1995 Sb.).
 2. Nájemce bytu je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, jež způsobil v domě sám nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí, popřípadě jsou u něj na návštěvě. Stejné povinnosti má nájemce nebytového prostoru.
 3. Nájemce bytu je dále povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
 4. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení oprav a obvyklé údržby nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má pronajímatel právo tak učinit po předchozím upozornění na jeho náklady sám.

Část III.

Čl. 4
Užívání společných prostor a zařízení

 1. Společné prostory a zařízení se užívají jen k účelům, ke kterým jsou určeny. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory je nutné udržovat volné a čisté.
 2. Pokud je to účelné a možné, vyhradí pronajímatel po dohodě se správcem domu prostor pro umístění kočárků a jízdních kol. V jiných společných prostorách není přípustné tyto předměty umísťovat.
 3. Umísťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách zásadně není dovoleno zejména u hydrantů a na balkonech v mezipatrech.
 4. Nájemci zajišťují pořádek a čistotu ve společných prostorách dle rozpisu a konkrétních podmínek určených správcem domu.
 5. Každý, kdo z jakéhokoliv důvodu znečistil domovní prostory nebo pozemek, je povinen znečištění okamžitě odstranit.
 6. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených, a to takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Sběrné nádoby na domovní odpad musí být umístěny na určeném místě, kde nepůsobí hygienické a estetické závady. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě se subjektem pověřeným městem k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu. Nádoby na domovní odpady musí být plněny tak, aby po naplnění bylo možno víko nádoby uzavřít. Není dovoleno do sběrných nádob ukládat nebezpečné látky, stavební suť, odpady ze zeleně, suroviny určené ke sběru a objemné či těžké odpady. Předměty, které není dovoleno do sběrných nádob ukládat, musí na své náklady odstranit nájemce. Pro systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu platí obecně závazná vyhláška Města Rumburk č. 2/1998 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem.
 7. Větrání bytů do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomu tyto prostory nejsou určeny.
 8. Ve společných prostorách domu je zakázáno kouření.

Čl. 5
Zajištění pořádku a čistoty

 1. Pořádek a čistotu ve společných prostorách domu zajišťují uživatelé bytů v domě dle týdenního rozpisu.
  Jde zejména o tyto práce: mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách, ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny, chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízením domu. Schody a chodby je nutné mýt dle potřeby, minimálně však jednou týdně.
 2. Zavírání a otevírání domu se řídí rozhodnutím pronajímatele nebo správce domu, nebo dohodou nájemců.

Čl. 6
Informační zařízení v domech

 1. Vývěsky, nástěnky a jiná informační zařízení mohou být v domě umístěny pouze pro potřeby domu nebo pronajímatele.
 2. Nájemci bytů jsou povinni v blízkosti zvonků k bytu uvést své jméno.

Čl. 7

K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání nájemců bytů nebo nebytových prostor, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti zajištěn přístup i za nepřítomnosti nájemce bytu nebo příslušníků jeho domácnosti, i po skončení provozu nebytových prostor. Osoba, která uzavřela domovní uzávěr vody, plynu apod., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření bylo uživatelům včas oznámeno. Tuto povinnost má pronajímatel v případě, kdy je přechodně uzavřen přívod teplé vody.

Čl. 8
Klíče a jejich užívání

 1. Každý nájemce při předání bytu dostává od pronajímatele klíče od bytu, vstupních dveří do domu a od poštovní schránky.
 2. Klíče od uzamykatelných společných prostor v domě, od místností, kde jsou uzávěry vody, plynu a stoupaček ústředního topení, musí být uloženy u osoby k tomu pověřené.
 3. Po zániku nájemního práva je nájemce povinen odevzdat pronajímateli všechny klíče, které má k zámkům v domě a bytě, bez náhrady.

Čl. 9
Otevírání a zavírání domu

Dům je otevřen od 6.00 do 22.00 hodin. Nájemci se mohou dohodnout, že dům bude trvale uzamykán, musí však přijmout taková technická a organizační opatření, aby nebylo bráněno v donášce pošty nebo vstupu jiným orgánům při výkonu jejich povinností.

Čl. 10
Osvětlení domu

Pronajímatel ve spolupráci se správcem zajistí osvětlení společných prostor, chodeb a vchodů v souladu s obecně platnými normami vydanými pro osvětlování domů tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob v domě se pohybujících.

Čl. 11
Praní prádla

 1. Pračky instalované v bytech musí odpovídat příslušným předpisům a musí být odborně připojeny.
 2. Poškození a závady, které v bytě vzniknou následkem praní v pračkách pro domácnost, je nájemce povinen odstranit na svůj náklad. Nájemce je povinen učinit taková opatření (např. podložení), aby provoz pračky hlukem nerušil ostatní nájemce v domě.
 3. Společné prádelny, mandlovny nebo žehlírny (jsou-li zřízeny) používají nájemci po dohodě s osobou odpovědnou za provoz prádelny (je-li určena) nebo správcem. Všechny prostředky jsou nájemci povinni používat podle návodu a šetrným užíváním chránit majetek pronajímatele. Veškeré poruchy je nutno ihned hlásit správci domu.
 4. Při praní je nutné větrat, aby zařízení prádelny, stropy a stěny nebyly zbytečně poškozovány párou. Odtok splašků se nesmí urychlovat vyjmutím ochranné mřížky z prádelní výpustě. Větrání do vnitřního prostoru domu je zakázáno.
 5. Po použití prádelny ji nájemce řádně uklidí, vyčistí, zapíše stav měřidel vody a elektřiny a klíče odevzdá pověřené osobě, která je povinna zkontrolovat stav zařízení, pořádek a zápis stavu měřidel.

Čl. 12
Používání sušáren

 1. Společné sušárny se používají výhradně k účelu, ke kterému byly zřízeny. Není dovoleno zde uskladňovat věci nájemců. V době mrazů nesmí být otevírána větrací okénka.
 2. Pro používání sušáren platí stejná pravidla jako pro používání prádelen. Každý nájemce je povinen usušené prádlo včas sundat, aby nebylo bráněno ostatním v použití sušárny.

Čl. 13
Užívání sklepů

 1. Sklep (sklepní kóje) tvoří součást příslušenství k nájmu bytu, pokud je takto uveden v nájemní smlouvě a je nájemci přidělen.
 2. Jsou-li sklepní prostory odděleny od ostatních společných prostor samostatnými dveřmi, může být určeno, že dveře budou trvale uzamykány. V takovém případě musí být nájemci předány klíče, aby měl do sklepa nerušený přístup.
 3. Palivo se skladuje v prostorách k tomu určených. Platí zde obecně závazné právní, bezpečnostní a požární předpisy. Především je zakázáno skladování pohonných hmot, motorových olejů, náhradních dílů, toxických látek, motocyklů a jiných podobných předmětů.
 4. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepních prostorách je přísně zakázáno.
 5. Dosáhne-li venkovní teplota bodu mrazu, musí být sklepní okna uzavřena.
 6. Nájemce je povinen zabezpečit, aby věci uskladněné ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

Čl. 14
Držení zvířat

 1. Chovat nebo držet domácí zvířata (psy, kočky, morčata apod.) je dovoleno jen tehdy, pokud je o ně řádně pečováno a nezpůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo jiné závady a neohrožují-li čistotu a bezpečnost ostatních nájemců a klid v domě.
 2. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domech, bezpečného a klidného soužití je vlastník povinen zejména:
  a) Ve společných prostorách domu a jeho okolí vodit psa na vodítku.
  b) Dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory ani venkovní okolí domu. Dojde-li ke znečištění, je chovatel povinen znečištění ihned odstranit.
  c) Zamezit volnému pobíhání zvířat ve společných prostorách domu a jeho bezprostředním okolí (zahrady, dvory apod.)
  d) Důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů a dbát na to, aby držení zvířat nedávalo podnět k narušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.
 3. Chov užitkových zvířat je zakázán.

Čl. 15
Klid v domě

 1. Nájemci jsou povinni učinit taková opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí, eventuálně jsou na návštěvě, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.
 2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, to je od 22.00 do 6.00 hodin bylo zabráněno jakémukoli hluku a byl omezen provoz výtahu. V uvedené době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vykonávat jakoukoliv činnost, která působí hluk. Je dále třeba ztlumit rozhlasové a televizní přijímače, gramofony, magnetofony a jiné přístroje tak, aby jejich provozování nerušilo ostatní nájemce. Vzhledem ke směnnosti některých nájemců je třeba zohlednit právo na odpočinek těchto nájemců i ve dne.
 3. Nájemci jsou rovněž povinni zajistit odrušení svých elektrospotřebičů a přístrojů, pokud jejich činnost působí závady v příjmu rozhlasových a televizních přijímačů.

Část IV.

Čl. 16
Sankce

Závažné porušení povinností stanovených v DŘ, popřípadě jejich opakované porušování nájemcem bytu, může pronajímatel za podmínek uvedených v § 711 odst. 1 písm. c) a d) občanského zákoníku postihnout výpovědí nájmu bytu.

Část V.

Čl. 17
Společná a závěrečná ustanovení

Ustanovení tohoto Domovního řádu platí pro nájemce bytů a nebytových prostor v domech ve vlastnictví města Rumburku.

Tento domovní řád byl schválen jako opatření Městského zastupitelstva v Rumburku usnesením č. 18/11b a je platný od 1.12.2000.

Tisk Tisk | E-mail E-mail