Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení Českého statistického úřadu

autor: Český statistický úřad

Ke dni 1. března 2001 se bude konat v České republice, podle zákona č. 158/1999 Sb.,

sčítání lidu, domů a bytů

 1. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 28. února na 1. března 2001.
 2. Sčítání se vztahuje:
  a) na všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik sčítání na území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo se na něm dočasně zdržují,
  b) na všechny domy označené popisným číslem a určené k bydlení a na všechny další domy nebo jiné objekty označené evidenčním číslem nebo i bez čísla, jestliže v nich někdo bydlel v rozhodný okamžik sčítání,
  c) na všechny byty, které jsou v rozhodný okamžik sčítání obydleny nebo jsou určeny k bydlení a též na všechna jiná obydlí a přístřeší, jestliže v nich někdo bydlel v rozhodný okamžik sčítání.
 3. Sčítání nepodléhají cizí státní příslušníci s diplomatickou imunitou a výsadami, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které slouží k diplomatickým účelům.
 4. Sčítání organizuje, řídí a koordinuje podle § 16 zákona č. 158/1999 Sb. Český statistický úřad.
  Sčítání provádějí podle § 9 odst. 1 cit. zákona v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři a sčítací revizoři, které navrhují obce a jmenuje Český statistický úřad.
  Při výkonu své funkce se sčítací komisaři a sčítací revizoři prokazují průkazem sčítacího komisaře, nebo sčítacího revizora a svým občanským průkazem.
  Seznam sčítacích obvodů v obci, včetně jejich vymezení, jména a příjmení sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, jakož i jména a příjmení sčítacích revizorů, zveřejní obec způsobem v místě obvyklým 14 dnů před rozhodným okamžikem.
 5. Sčítání osob se provede vyplněním SČÍTACÍHO LISTU OSOB, který vyplní každý za sebe. Za nezletilou osobu poskytne údaje její zákonný zástupce, za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům její opatrovník.
  Sčítání domů se provádí vyplněním DOMOVNÍHO LISTU. Údaje o domu poskytne jeho vlastník nebo správce.
  Sčítání bytů se provádí vyplněním BYTOVÉHO LISTU. Údaje o bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu, nebo správce.
  Sčítací tiskopisy do jednotlivých bytových domácností, provozovatelům zařízení poskytujících ubytovací služby, vlastníkům nebo správcům domů, popřípadě jednotlivým osobám, které podléhají sčítání, doručí sčítací komisař nejméně 6 hodin před rozhodným okamžikem.
  Pokud ten, kdo je povinen poskytnout údaje, z jakýchkoliv důvodů neobdrží příslušný sčítací tiskopis, přihlásí se nejpozději do 12 kalendářních dnů od rozhodného okamžiku u příslušného sčítacího komisaře, nebo v kterékoliv obci a sčítací tiskopis dodatečně vyplní a odevzdá.
  Podle § 6 odst. 4 cit. zákona, každý, kdo má povinnost poskytnout údaje, poskytne je úplně, správně, pravdivě a včas. Údaje o národnosti a náboženství vyplní každý podle svého rozhodnutí.
 6. Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněné podle ustanovení § 13 zákona č. 158/1999 Sb. Údaje o jednotlivých osobách nesmějí sčítací komisaři a revizoři a další osoby, které se s nimi seznámí při zpracování údajů, zveřejňovat ani komukoliv sdělovat a tyto údaje nesmějí použít pro jiné než statistické účely. Obdobně jsou chráněny i údaje o bydlení, bytech a bytových domácnostech, pokud zákon nestanoví výjimku.
  Všechny osoby, které se v souvislosti s prováděním sčítání a zpracováním jeho výsledků seznámí s individuálními údaji, jsou povinny zachovat mlčenlivost o těchto údajích. Tato povinnost trvá i po skončení příslušných prací. Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 200.000 Kč, pokud nepůjde o trestný čin.
 7. Kdo nesplní povinnost poskytnout údaje, přestože k tomu byl vyzván sčítacím komisařem nebo sčítacím revizorem, dopustí se přestupku, za který je možno uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.
 8. Český statistický úřad žádá všechny občany, aby zodpovědným vyplněním sčítacích tiskopisů přispěli k úspěšnému provedení sčítání lidu, domů a bytů.
Tisk Tisk | E-mail E-mail