PROGRAM

Tištěné noviny 03/2001 | 15. 2. 2001 | Nezařazené

autor: rd

20. zasedání Zastupitelstva města Rumburku, které se koná 15. února 2001 od 15.30 hodin v sále Městské knihovny v Rumburku.

 1. Zahájení
 2. Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od 19. zasedání ZM
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 5. Majetkové záležitosti města
 6. Ekonomické záležitosti města
  a) přehled o plnění rozpočtu k 30.12.2000
  b) žádost firmy Jitka Streckerová – JUSTY o ručitelský závazek
 7. Delegování zástupce města na valnou hromadu spol. TEPLO Rumburk, s.r.o.
 8. Hodnocení Komplexního programu prevence kriminality za rok 2000 a návrh programu pro rok 2001
 9. Zpráva o činnosti K-centra
 10. Problematika zřízení výborů zastupitelstva
 11. Informace o plánu zimní  údržby
 12. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM na RM
 13. Diskuze
 14. Závěr zasedání

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/02/15/program/