Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Program přeshraniční spolupráce – Fond malých projektů Phare CBC

autor: Ing. Milan Faltus, předseda Řídícího výboru FMP

Výzva k předkládání návrhů projektů

Řídící výbor regionu Nisa rozhodl na svém zasedání dne 1.12.2000 o vyhlášení III. kola VÝZVY z programu CZ 9804 k předkládání návrhů na projekty z FMP. FMP podporuje neinvestiční akce, které napomáhají rozvoji přímých kontaktů a prohloubení spolupráce mezi lidmi a institucemi v české a německé části regionu Nisa.

O dotaci z FMP mohou žádat všechny neziskové instituce se sídlem v regionu Nisa, vymezeného územím okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a části okresu Děčín (Šluknovský výběžek). Výše dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí min. 1.000 až max. 3.000 EUR. Podmínkou pro získání dotace je finanční spoluúčast žadatele, a to ve výši nejméně 25 % z celkových nákladů projektu. Příjemce se zavazuje navíc uhradit příspěvek na částečné krytí provozních nákladů Sekretariátu FMP v regionu, a to ve výši odpovídající 10 % dotace Phare, nejméně však 5 % z celkových nákladů na projekt.

Podporovány budou pouze projekty, které se uskuteční na území české anebo německé části euroregionu Nisa. Žadatel musí na projektu spolupracovat s partnerem z německé části euroregionu Nisa a tato spolupráce musí být z německé strany písemně potvrzena. Výdaje na spotřební materiál a nákup předmětů na vybavení, pokud tvoří integrální součást projektu, smí představovat max. 50 % celkové dotace Phare. O přidělené dotace rozhodne Řídící výbor regionu Nisa 12. dubna 2001. Realizace projektů 3. kola musí být ukončena nejpozději v srpnu 2001. Informační leták a Žádost o přidělení dotace z FMP a veškeré informace obdrží zájemci u regionálního Sekretariátu FMP na adrese: ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 2, 460 01 Liberec 4, tel./fax: 048/52 26 282, tel.: 52 26 281, 52 26 279. Internetová adresa: www.arr-nisa.cz

Řádně vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku z FMP ve 4 vyhotoveních je nutno doručit na adresu Sekretariátu osobně či doporučenou poštou nejpozději do 26. března 2001 do 12 hodin. V případě poštovního doručení budou    přijaty projekty s razítkem pošty do 20.3.2001 (včetně). Doporučujeme žadatelům, aby konzultovali se Sekretariátem přípravu projektového návrhu ještě před podáním Žádosti. Na konzultaci je nutno se telefonicky objednat.

Tisk Tisk | E-mail E-mail