Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výroční zpráva

dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím

Rada města Rumburku jako orgán povinného subjektu podle § 2, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vydává a zveřejňuje v souladu s § 18 téhož zákona tuto výroční zprávu za rok 2000.

Čl. 1

Žádosti o informace, které nevyžadovaly vyhledávání potřebných podkladů, byly vyřizovány bezodkladně a nebyly evidovány.

Čl. 2

Žádosti, vyžadující vyhledávání podkladů a písemné zpracování informace či pořízení kopií dokladů, byly evidovány a byl veden záznam o jejich vyřízení.

Čl. 3

Z evidence žádostí o informaci, vedené vedoucími odborů MěÚ Rumburk, sekretariátem a informační službou:
a) celkem podáno evidovaných žádostí o informaci 6
b) z toho vydáno rozhodnutí žádosti nevyhovět 2
c) podáno odvolání proti rozhodnutí 2
d) odvolacím orgánem potvrzené rozhodnutí 2

Čl. 4

Ve věci realizace zákona č. 106/1999 Sb. bylo postupováno v souladu s Pravidly pro zajištění svobodného přístupu k informacím, schválenými Městskou radou v Rumburku dne 27. prosince 1999.

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Rumburku dne 1. března 2001.

Mgr. Pavel ŠUK
tajemník MěÚ
Jan Sembdner
starosta města
Tisk Tisk | E-mail E-mail