Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Péče o les v NP České Švýcarsko

autor: Robert Mareš

Lesy národního parku doznaly za posledních 200 let podstatných změn, zejména v druhové a věkové skladbě porostů. Člověk zdejší lesy využíval pro svoje potřeby, a proto poměrně intenzivně stromy těžil. Následné obnově těchto vytěžených lesů však nebyla věnována patřičná pozornost a péče. Vzniklé holiny byly zejména z důvodu vysokých stavů spárkaté zvěře zalesňovány nejjednodušeji vypěstovatelnými dřevinami. Myslivost se stala velmi moderní a žádanou. Velké šelmy, které stavy zvěře přirozeně regulovaly, byly vyhubeny, a pro uspokojení mysliveckých potřeb byla dokonce dovezena řada cizokrajné zvěře, jako např. kamzík či muflon. Zvěř byla chována ve velkých počtech a nebylo přihlíženo k jejímu neúnosnému vlivu na přírodní prostředí. Postupem času pak byly cenné dřeviny, které zvěř vyhledává a poškozuje, vytlačovány a nahrazovány dřevinami jinými.

V současné době je v lesích národního parku nejvíce zastoupen smrk, kterého je téměř šestkrát více, než jej bylo v lesích původních. Naopak borovice je zde dnes polovina, buku pětina, dubu dokonce jedna dvanáctina původního zastoupení. Jedle, jejíž podíl kdysi činil 12 %, prakticky vymizela a vyskytuje se jen zcela ojediněle na těžko přístupných místech, zejména v hlubokých roklích mezi skalami.

Hlavním posláním NP České Švýcarsko je uchování a zlepšení přírodního prostředí. Před pracovníky národního parku dnes leží nelehký úkol – uvést lesní společenstva na celém jeho území do přirozeného stavu, a to pokud možno tou nejšetrnější cestou. Není to úkol jednoduchý a jeho realizace potrvá mnohá další desetiletí. Postupná přeměna nepůvodní části lesních porostů na porosty přirozené se proto někdy, bohužel, neobejde bez soustředěnějších zásahů, zejména pak do porostů vejmutovky. Ta se svým náletem zmlazuje do dalších, dosud nenarušených částí národního parku. Pokračování tohoto procesu není možné připustit.

K hlavním úkolům pracovníků národního parku v lesnické oblasti proto patří realizace cílených opatření k postupné redukci všech cizokrajných dřevin z lesů a jejich náhrada druhy původními. V národním parku se proto i do budoucna může návštěvník setkat s nutnou těžební činností. Je proto nutné vždy si uvědomit všechny zmíněné souvislosti. Těžby v národním parku totiž nejsou prováděny za účelem zisku finančních prostředků, ale jsou jedním z opatření, jejichž smyslem je budoucí dosažení přirozeného stavu lesních společenstev.

Tisk Tisk | E-mail E-mail