Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rybník „Racek“ před rekonstrukcí

autor: Evžen Dvořák, vedoucí odboru ÚPI a ŽP

rn0605_0 Nejnáročnější vodohospodářskou akcí zařazenou do návrhu rozpočtu Města Rumburk pro tento rok je revitalizace (rekonstrukce) rybníka „Racek“ v Rumburku III., Dolních Křečanech. Dle projektové dokumentace vypracované firmou TERRAPROJEKT Liberec bude provedena rekonstrukce homogenní hráze rybníka poškozené vodní erozí v délce 227 m s obnovou stávající komunikace při maximálním zachování alejových stromů. Hlavní práce v nádrži budou spočívat v odstranění nánosů a pevných zemin na dně, jejichž množství se odhaduje na více než 8.800 m3, v úpravě břehů a vytvoření mokřadu na pravém břehu nádrže. Součástí rekonstrukce je výstavba nového manipulačního objektu – požeráku a hrázové výpusti a stavba bezpečnostního přelivu s úpravou otevřeného koryta odpadu od přelivu pod tělesem hráze. Po provedené rekonstrukci, jejíž náklady se předpokládají na cca 5 mil. Kč, dojde k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže, její protipovodňové funkci a nezanedbatelná je i krajinotvorná funkce rybníka s jeho dalším mnohostranným využitím.

Finančně se na připravované rekonstrukci bude podílet rovněž Ministerstvo životního prostředí ČR, u kterého byla podána prostřednictvím Agentury ochrany přírody ČR v Ústí nad Labem žádost o poskytnutí příspěvku v rámci Programu revitalizace říčních systémů, který může dosáhnout výše až 80 % vynaložených nákladů. Součastně s touto stavbou připravuje MO ČRS Rumburk jako vlastní investici revitalizaci a rozšíření rybníka Tůň, jejíž souběh s rekonstrukcí rybníka Racek by podstatně ovlivnil ekonomiku těchto akcí, které na sebe bezprostředně navazují.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací v souladu se zákonem o Zadávání veřejných zakázek, při kterém bylo obesláno celkem 7 firem. Předpokládané zahájení stavby je v květnu a dokončení v listopadu tohoto roku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail