Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

S manželem již delší dobu žijeme odděleně a nyní jsme v rozvodovém řízení. On je podnikatel a myslím, že si docela dobře žije. Obávám se však toho, poté co mi řekl, ať od něj nečekám nějaké „zvláštní“ výživné pro děti, že se bude snažit své příjmy v dokazování před soudem podhodnotit. Mohu proti tomu něco udělat?
Nemusíte se obávat toho, že by soud při rozhodování o výživném pro Vaše nezletilé děti vycházel pouze z předloženého daňového přiznání. Jak jsem již uvedla v některé ze svých předchozích odpovědí, soud vychází z celkových majetkových poměrů povinného rodiče a zkoumá i jiné účetní podklady tak, aby mohl být např. určen charakter jednotlivých výdajů a jejich opodstatněnost. Pokud by se náhodou stalo, že by se Váš manžel zcela vyhýbal splnění povinnosti, kterou mu ukládá § 85a zákona o rodině, a sice prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení jeho majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů, vycházel by soud z domněnky, že jeho příjem činí patnáctinásobek částky životního minima potřebného pro zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Dlužím jedné firmě částku 10.000,- Kč. Nyní jsem se od známé, která v této firmě pracuje, náhodně dozvěděl, že firma mou pohledávku smlouvou postoupila jiné firmě. Komu teď mám vůbec zaplatit?
Podle § 526 občanského zákoníku je postupitel – tedy firma, které dlužíte – povinen bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi, že pohledávku postoupil novému věřiteli. Teprve poté, co se o postoupení pohledávky dozvíte od Vašeho původního věřitele, nikoliv tedy náhodně od Vaší známé, jste povinen plnit novému věřiteli – postupníkovi, resp. teprve poté je postoupení pohledávky vůči Vám účinné. Nepostačí, pokud by Vám postoupení pohledávky oznámil nový věřitel, musel Vám tuto skutečnost prokázat předložením písemné smlouvy o postoupení pohledávky, kterou s původním věřitelem uzavřel. V tomto okamžiku, kdy Vám tedy ještě postoupení pohledávky nebylo postupitelem oznámeno ani postupníkem prokázáno, jste oprávněn plnit svůj dluh původnímu věřiteli a tento je povinen Vaše plnění přijmout, protože pokud by je odmítl, dostal by se do prodlení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail