Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

PROGRAM

autor: rd

jednání 25. zasedání Zastupitelstva města Rumburku, které se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2001 od 15.30 hod. POZOR zasedání tentokrát probíhá v DK Rumburk na malém sále!

 1. Zahájení
 2. Slib nového člena Zastupitelstva města Rumburka
 3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti RM od 24. zasedání ZM
 5. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 6. Majetkové záležitosti města
 7. Ekonomické záležitosti města
  a) informace o hospodaření města Rumburk k 31.10.2001
  b) informace o prodeji akcií České spořitelny, a.s.
  c) kupní smlouva se Severočeskou plynárenskou, a.s., Ústí nad Labem
  d) bankovní záruka na akci NISA – Plynofikace pohraničí
  e) žádost FK Mühl o finanční výpomoc
  g) přijetí dotace ze státního rozpočtu – Turistické a sportovní centrum města – III. etapa – rekonstrukce areálu letního stadionu v Rumburku
  h) žádost představenstva RRA ÚK, a.s., Most o vydání souhlasu akcionáře s nabídkou volných akcií
  i) Smlouva o úvěru
  j) Smlouva o sdružení na výstavbu 2 bytových domů v ulici Luční
 8. Delegování zástupců města na valnou hromadu 1. Zdravotní Rumburk, a.s.
 9. Informace o ukončení činnosti pracovní skupiny ARGE (podpora DD Rumburk)
 10. Poskytnutí finančního příspěvku ve prospěch obce Jiřetín p. Jedlovou na projekt „Podium“
 11. Průběžná zpráva o realizaci programu protidrogové politiky za 1. pololetí roku 2001 (K-centrum)
 12. Dopis skupiny firem Zeman a Zeman, adresovaný zastupitelstvu města
 13. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM na RM
 14. Diskuse
 15. Závěr zasedání
Tisk Tisk | E-mail E-mail