Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dvacáté páté zasedání zastupitelstva města s nabitým programem

autor: SV.

V úvodu jednání složil slib člena zastupitelstva města Ing. Jiří Drahota, který nahradil zemřelého pana Jiřího Pauera. Zastupitelka Dana Hrábková svým dotazem na provoz v současné době uzavřené samoobsluhy na sídlišti v Podhájí vyvolala diskuzi mezi zastupiteli, kteří sice uznali, že se jedná o nepříjemnou situaci, ale její nápravu není možné z pozice města dle současné legislativy provést. V rámci kontroly plnění usnesení z předcházejících zasedání zastupitelstva města byla projednána a schválena Smlouva o převodu obchodního podílu na společnost TEPLO Rumburk, s.r.o. v předloženém znění.

Zprávu o realizaci programu protidrogové politiky za první pololetí roku 2001 prostřednictví Kontaktního a poradenského centra v Rumburku přednesla vedoucí centra Zuzana Malcherová. Členové zastupitelstva byli rovněž seznámeni s novým streetworkerem Markem Hoškem, který zvítězil ve výběrovém řízení. Ze zprávy bohužel vyplynulo, že klientů K-centra stále přibývá.

V rámci velmi rozsáhlého bloku ekonomických záležitostí města informoval p. Šváb mimo jiné o plnění rozpočtu k 31.10.2001. Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci o realizaci prodeje 15.000 ks akcií České spořitelny, a.s. za kupní cenu 130,- Kč za jednu akcii a informaci o zaplacení kupní ceny ve výši 1.950.000,- Kč dne 7.11.2001. Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Rumburk a Severočeskou plynárenskou, a.s., Ústí nad Labem, týkající se prodeje plynovodu budovaného v rámci rekonstrukce hřbitovní kaple. Ve věci bankovní záruky pro akci NISA – plynofikace pohraničí zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnutí neplatební bankovní záruky ve výši 3.564.757,- Kč s Komerční bankou, a.s., Praha 1. Diskuze se rozvinula při projednávání žádosti FK Mühl o finanční výpomoc při zakoupení autobusu pro účely dopravy FK Mühl a ostatních občanských sdružení ve městě. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku 125 tis. Kč na základě smlouvy a dále rozhodlo o poskytnutí půjčky ve výši 125 tis. Kč rovněž na základě předložené smlouvy.

Projednávání balíku ekonomických záležitostí pokračovalo jednáním o dotacích. Zastupitelé rozhodli o přijetí systémové dotace ze státního rozpočtu pro rok 2001 v celkové výši 2.107 tis. Kč na akci Turistické a sportovní centrum – III. etapa – rekonstrukce areálu letního stadionu. Dále členové ZM vzali na vědomí informaci o změně ve smyslu navýšení dotace z Programu revitalizace říčních systémů MŽP ČR na akci Revitalizace rybníka Racek o 2 mil. Kč (tj. celkem 2,5 mil. Kč pro rok 2001), přičemž s dokončením obou akcí se počítá v červenci roku 2002. Z důvodu rostoucího objemu investičních akcí a tím časového nesouladu v naplňování příjmů a výdajů a dále pak z důvodu příznivějšího vývoje hospodaření města oproti předpokladu bylo navrženo a schváleno přijetí krátkodobého revolvingového úvěru ve výši 10 mil. Kč od Komerční banky, a.s. Ve věci výstavby dvou bytových domů v Luční ulici byli zastupitelé informováni o změně spoluinvestora na základě předložené smlouvy.

Následovalo projednání delegování zástupců na valnou hromadu 1. Zdravotní Rumburk, a.s. Ing. Sykáček předložil informaci o ukončení činnosti pracovní skupiny ARGE, která zajišťovala podporu pro Domov dětí v Rumburku a informaci doplnil ředil DD Rumburk p. Anděl. Po poskytnuté informaci a následné diskuzi o projektu „Pódium“ bylo rozhodnuto, že se město Rumburk bude podílet finanční částkou ve výši 30 tis. Kč, neboť již v nebližší době naleznou kulturní organizace využití pro toto pódium hned na několika akcích.

Tisk Tisk | E-mail E-mail