Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva k předkládání návrhů

autor: rd

pro Společný fond malých projektů programu Phare CBC vyhlášená Ministerstvem pro místní rozvoj
a Centrem pro regionální rozvoj České republiky, které zastupuje ARR-Agentura regionálního rozvoje
spol. s r.o. vykonávající činnost Sekretariátu SFMP v regionu Nisa

 1. Referenční číslo
  CZ 9914/02R1
 2. Program a finanční zdroje
  Program roku 1999 pro přeshraniční spolupráci České republiky se Spolkovou republikou Německo financovaný z programu Evropské unie Phare.
 3. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
  a) Společný fond malých projektů (SFMP) podporuje tyto aktivity:
  - malé projekty typu „people-to-people“ a projekty neinvestiční povahy zaměřené na rozvoj kulturní spolupráce mezi sousedními regiony; přeshraniční aktivity mládeže; posilování místní demokracie; akce zaměřené na místní a regionální socioekonomický rozvoj; vzdělávací aktivity pro instituce a jednotlivce působící v místním/regionálním rozvoji, v místní samosprávě a v organizacích veřejného zájmu; aktivity zvyšující informovanost veřejnosti;
  - projekty v oblasti cestovního ruchu – studie, plánování, opatření k posilování institucí, specifická školení pro malé a střední podnikatele a programy pro rozvoj lidských zdrojů;
  - malé investiční projekty zaměřené na technickou infrastrukturu a obnovu turistických atraktivit.
  b) Územní vymezení: region Nisa, tj. okresy – Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, a obce okresu Děčín: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov (příslušející regionu Nisa).
  c) Maximální doba trvání projektu je 12 měsíců (od 1.6.2002 do 31.5.2003).
  (Podrobnosti najdete ve „Směrnici pro žadatele“, která je zmíněna v bodě 12.)
 4. Celková částka pro tuto Výzvu
  neinv. projekty people to people 296.700 EUR
  cestovní ruch 98.900 EUR
  inv. projekty 767.900 EUR
 5. Maximální a minimální výše grantu
  a) Minimální částka grantu na 1 projekt:
  neinvestiční projekty: 1.000 EUR
  investiční projekty: 10.000 EUR
  b) Maximální částka grantu na 1 projekt:
  neinvestiční projekty: 50.000 EUR
  investiční projekty: 300.000 EUR
  c) Maximální část nákladů na projekt,
  jaká může být hrazena z fondů EU:
  neinvestiční projekty: 90 %
  investiční projekty: 75 %
 6. Maximální počet poskytovaných grantů
  neinvestiční projekty – 394
  investiční projekty – 76

KRITÉRIA VHODNOSTI

 1. Vhodnost: Kdo může žádat o grant
  O grant mohou požádat neziskové a podobné organizace sídlící v regionu uvedeném v bodě 3.b.
  Žadateli mohou být například: města a obce, státní orgány s působností v příhraničním regionu (vyjma působnosti odpovídající výkonu státní správy), vyšší  územněsprávní celky (kraje), sdružení právnických osob (např. mikroregiony), organizace založené nebo provozované obcemi, profesní komory (např. obchodní, hospodářské, agrární atd.), školy a jiné vzdělávací instituce, nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, jiné nevládní organizace atd.

PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PLÁN

 1. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru grantů
  červen 2002

KRITÉRIA VÝBĚRU

 1. Kritéria výběru
  Jsou uvedena v příslušné části „Směrnice pro žadatele“, která je zmíněna v bodě 12.

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI

 1. Formulář žádosti a požadované údaje
  Žádost musí odpovídat standardnímu formuláři žádosti. Ten je přiložen ke Směrnici pro žadatele, která je zmíněna v bodě 12. Formát a pokyny tohoto formuláře musí být přesně dodrženy. Žadatel musí předložit jeden podepsaný originál a pět kopií každé žádosti.
 2. Termín pro odevzdání žádostí
  25.2.2002 v 16 hod.
  Všechny žádosti, které ARR-Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. obdrží po této lhůtě, budou odmítnuty.
 3. Podrobné informace
  Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy ve „Směrnici pro žadatele“, která je uveřejněna spolu s touto výzvou na internetové adrese ARR-Agentury regionálního rozvoje: http://www.arr-nisa.cz nebo na internetové adrese Centra pro regionální rozvoj České republiky: http://www.crr.cz/.
  „Směrnice pro žadatele“, formulář Žádosti a další nezbytné dokumenty budou k dispozici také v tištěné formě v ARR-Agentuře regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 2, 460 01 Liberec 4, tel. 048/522 62 82, e-mail: fondy@arr-nisa.cz. Žadatelé si mohou tyto dokumenty vyzvednout osobně nebo jim mohou být zaslány.
  Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy (obsahující referenční číslo této Výzvy, které je uvedeno v bodě 1) posílejte faxem na tel. číslo: 048/522 62 73 nebo e-mailem na elektronickou adresu: fondy@arr-nisa.cz. Všem žadatelům doporučujeme, aby do termínu pro odevzdání žádostí pravidelně navštěvovali shora zmíněnou webovou stránku, protože příslušný sekretariát SFMP tam bude uveřejňovat nejčastější dotazy a odpovědi na ně. Žádost bude doručena na výše uvedenou adresu ARR-Agentury regionálního rozvoje spol. s r.o. Každý úspěšný žadatel musí zaplatit příspěvek ve výši 5 % z celkových nákladů projektu na  úhradu administrativních nákladů sekretariátu SFMP.
Tisk Tisk | E-mail E-mail