Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ať hodí kamenem ten, kdo je bez hříchu

reakce na článek „Skutečná tvář nových majitelů“ z RN č. 4/2002

Vážení čtenáři,
jako majitelé jednoho z domů v „Nádražní kolonii“, konkrétně čp. 1442 ve Stepní ulici č. 21, jsme byli srdcervoucím článkem v minulém vydání RN (č. 4/2002 ze dne 28.2.2002) „Skutečná tvář nových majitelů“ (dále jen „článek“) autorů rodin Bázlerových a Frieseových označeni za vandaly, devastátory životního prostředí a ničitele přírody a hlavně za bezohledné majitele domu, již se mstí ubohým a bezmocným nájemníkům, když se ozvou.

Dovolte nám, abychom se představili, neboť pisatelé asi neměli odvahu nás jmenovat, nebo spíše nám nemohou přijít na jméno. Jsme manželé Marcela a Jaroslav Široký a jako jediní ze čtyř tehdejších nájemníků čp. 1442/21 jsme využili nabídky obce a dům v červenci roku 2000 odkoupili (ač měli možnost i ostatní).

A jako každý jiný majitel máme i my své představy o svém domě, žití v něm a o jeho okolí. To s sebou samozřejmě přináší změny, někdy dost podstatné, se kterými mnozí dosavadní nájemníci mají problém se vyrovnat a přijmout je. S názorem „…vždyť to tak bylo vždycky“ se neztotožňujeme. Z toho vznikají spory a záleží pouze na tom, jakým způsobem se řeší.

Nyní se objevil problém, který je toho důkazem. Týká se živého nebo dnes spíše živořícího plotu více jak 70 let starého, jenž obepíná sedmnáct stejných domů v dané lokalitě.

Provedli jsme radikální ořez zatím několika keřů habru obecného v délce cca 5 metrů za účelem porost zmladit a zazelenit od země. Nedošlo tedy k vykácení keřů tohoto porostu. Tento úkon jsme provedli na základě souhlasu majitele (České dráhy s.o., čj. 95/2001 – TO 42 – Eko, ze dne 19.12.2001) a ohlášení na MÚ Rumburk – úsek životního prostředí (dne 4.12.2001). Bezprostředně poté bylo „někým“ podáno oznámení na MÚ v Rumburku o provedení tohoto ořezu – vandalství, načež provedl pan Ing. Mráz z úseku životního prostředí MÚ v Rumburku místní šetření a zápisem ze dne 6.12.2001 konstatoval, částečně citujeme: „…Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny porušen nebyl,…“ konec částečné citace.

Začali jsme tedy pátrat po příčině tohoto oznámení a vyvstalo několik „proč“ pro tohoto oznamovatele.

…proč možná nezasáhl již v osmdesátých letech, kdy za minulého režimu došlo k likvidaci vstupních branek pro pěší z ul. Novákova a Dominova a k likvidaci po 1 m tohoto „krásného“ živého plotu z každé strany branky (dohromady tedy asi 15 m)? Následně nato totiž měla osobní a nákladní auta možnost vjíždět do areálu, přejíždět a bortit septiky u jednotlivých domů a tedy ničit tehdy ještě obecní majetek.

…proč on a další, kteří na 70 let starém živém plotě tolik lpí, možná nezasáhli zhruba před 10 lety, kdy jeden z tehdejších nájemníků jednoho z domů bez souhlasu majitele ořezal keře na 0,80 m výšky v délce asi 15 metrů a vytvořil tak v daném okamžiku hyzdící díru do plotu? (Pozn.: keře obrazili od země a jejich koruny jsou dnes mladé a podstatně zdravější než před nepovoleným zásahem.)

…proč sám a s ním občané sdílející jeho názor možná nezasáhli ve zhruba stejném období, kdy jiní nájemníci vyřezali asi 2 až 3 keře, aby se dostali pohodlněji s uhlím ke svému sklepu? (Dodnes je tam díra.)

…proč již dříve možná neapeloval na příslušných místech k opravám kamenných podezdívek, které jsou rozpadlé více jak 15 let, a hlavně v dolní části „Kolonky“ nepřidávají vábnosti na vzhledu?

…proč jako zkušený zahrádkář možná neupozornil na prorůstání habrů cizí křovinou – černým bezem, který postupně habry přerostl a v daném místě zadusil?

Nabízejí se možná odpovědi a s tím spojené další otazníky. Že by po těch letech až teprve teď nastal ten správný okamžik, nebo dostal odvahu pro podání potřebného oznámení na správná místa, kde má možná známé?

Je zajímavé, jak pisatelé článku dokáží plout časem pozpátku. I Albert Einstein by žasl. V článku popisují své strašné zjištění při obdržení výpovědi z nájmu bytu s přivolením soudu po jakési slovní potyčce (??) počátkem roku 2002. Pro upřesnění: výpovědi obdrželi již koncem roku 2001 a poněkud z jiných důvodů. Z které strany tedy přichází msta?

Opět by se našlo dalších podivení více. Ale uvádět je? Určitě bychom zabrali celé RN a navíc je to unavující. Nevíme, jak si pisatelé článku představují „láskyplnou péči“ o zmiňovaný živý plot. Patrně tak, že jsme téměř 2 roky nezaznamenali jejich sebemenší snahu o jakoukoli údržbu (byť i jen části pozemku), vyjma jimi oploceného kousíčku, o živém plotu samotném nemluvě. Jediné, čím přispívají a co dokáží v této péči, je i přes upozorňování pohazování nedopalků cigaret v bezprostředním okolí domu. Přijďte se podívat, jaký příklad dětem poskytuje touto lhostejností „nádherně“ vyzdobený živý plot, „vydlážděný“ chodník a „rozkvetlý“ trávník pod okny. Že by platilo: „Moje to není, co bych se snažil?“ – možná nemařit snahu jiných, třeba majitelů, o čistotu! Chtěli bychom zjistit, jakým způsobem se dá vytvořit něco nového bez potřebného zásahu do starého. Rádi bychom nasázeli nové malé rostlinky habru obecného a opečovávali je do doby, než vzrostou, ale i nadále (na rozdíl od představ autorů článku), aby se nedostaly do stavu, v jakém jsou dnes! A proto se domníváme, že je potřeba tyto staré a v mnoha případech nemocné jedince odstranit, včetně kořenů, které vytlačují kameny z rozpadlých podezdívek. Protože se toto týká bezprostředního okolí našeho domu, rádi vše postupně vybudujeme, i přes klacky házené nám pod nohy.

Vážení čtenáři, setkali jste se již s vandaly, kteří si nechají pro „ničení přírody“ a k dosažení svých „ohavných cílů“ zpracovat odbornou zahradnickou firmou posudek a studii na celkové funkční a estetické řešení svého okolí? Mimo jiné počítá s výsadbou dalších cca 50 metrů nového živého plotu, s osmi vyššími okrasnými stromy, minimálně čtyřmi okrasnými keři středního vzrůstu, asi pěti druhy nižších ozdobných keřů a nemalým množstvím nízkých trvalek. Máte pocit, že tyto záměry jsou v souladu s ničením a hyzděním okolí? Pohnutky hraničící s ubohostí bychom v tomto případě hledali asi někde jinde. Mrzí nás, že se ať už z jakýchkoliv míst a jakýchkoliv důvodů nikdo o naše záměry nezajímá a pak vyvozuje poněkud nešťastné závěry.

Souhlasíme s pisateli, nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem nás děje. Proto neznečišťujme okolí, dávejme dobrý příklad dětem, třeba i tím, že budeme při jakémkoli sporu komunikovat slušně, v souladu s platnými zákony, bez veřejného vyhrožování, bez vulgarismů a křiku tak, jak někteří doposud předvedli. Uvědomme si, že jsou zde i jiní, kteří mají oči a vidí, a dodávám, že i slyší.

Proto, než budete někoho hodnotit, napadat a vkládat mu do úst vymyšlené citace za účelem ho poškodit (jak se v článku vyskytlo), zameťte si před vlastním prahem (máte někteří co dohánět) a vyhněte se jednostrannému posuzování čehokoli a kohokoli.

Můžeme obě autorské rodiny ujistit, že my majitelé tuto věc bereme také zcela vážně a že jim budeme už nyní (ne až za pár měsíců) plně nápomocni ve smyslu závěrečné věty jejich článku. Na odpovědi na otázky vyřčené v tomto článku již nebudeme reagovat, neboť z naší strany bylo řečeno vše podstatné a nehodláme dále tímto způsobem komunikovat a řešit naši situaci.

Závěrem bychom se chtěli ještě jednou a veřejně omluvit těm pracovníkům našeho městského úřadu, kteří byli nuceni (ne zcela naší vinou) se zabývat tímto zástupným problémem, a jsme přesvědčeni, že jsou to lidé na svých místech a vědí, jak mají jednat, aby jim nemusely být poskytovány rady.

Marcela Široká a Ing. Jaroslav Široký, majitelé domu

Tisk Tisk | E-mail E-mail