Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Lužické náměstí v novém

autor: Evžen Dvořák

Jednou z největších investičních akcí v našem městě zařazenou do plánu investičních akcí pro rok 2002 je rekonstrukce Lužického náměstí. Vzhledem k morovému sloupu a měšťanským domům s podloubím jde v rámci centrální zóny města o jednu z nejcennějších památkových lokalit Rumburka. Z tohoto pohledu se přistoupilo ke zpracování projektové dokumentace a volbě materiálů použitých k zádlažbě plochy náměstí.

Záměrem rekonstrukce je vrátit náměstí funkci shromažďovací, nákupní odpočinkovou pro obyvatele města i jeho návštěvníky. Organizačním i technickým opatřením zvýšit bezpečnost pěších, ale zachovat i přístup na náměstí pro automobilovou dopravu s prvky omezujícími průjezd a rychlost vozidel. Z dopravního hlediska je nejvýznamnější změnou objízdnost plochy náměstí podél bývalého hotelu Sever a GE Capital banky a zjednosměrnění ul. Vrchlického výjezdem z náměstí. Pro snížení hlučnosti průjezdu vozidel je objízdná komunikace navržena s asfaltovým povrchem a pro zvýšení bezpečnosti chodců jsou na komunikacích ústících do náměstí osazeny zpomalovací pruhy (retardéry). V návrhu prostorového uspořádání je řešena ve středu náměstí odpočinková plocha, k jejíž úpravě bude použita stávající dlažba s rastery 4,50 x 4,50 m zdůrazněnými pasy z velkých dlažebních kostek a jejímž středem bude probíhat pěší komunikace spojující jižní a severní část náměstí. Kolmá odstavná stání jsou navržena okolo středu plochy náměstí po všech stranách a před severním průčelím domů s podloubím s podélným stáním před Lužanem a v ul. SNP.

Z celkového počtu 90 parkovacích míst je jich 5 vyčleněno pro tělesně postižené spoluobčany a součástí návrhu jsou rovněž parkovací automaty.

Nové povrchy budou místo stávajících litých asfaltů mít i chodníky pro pěší včetně zádlažby podloubí z kamenné mozaiky s reliéfní hmatovou dlažbou pro usnadnění pohybu občanů s vadou zraku. Součástí celkové úpravy je rovněž odvodnění plochy včetně podchycení dešťových vod ze stávajících objektů kolem náměstí a nově koncipované veřejné osvětlení okolo odpočinkové plochy jednoramennými a dvouramennými stylovými litinovými stožáry, doplněné bodovým osvětlením z dlažby kolem morového sloupu, v podloubí a podél Lužanu.

V rámci rekonstrukce dojde i k obměně mobiliáře, ať už se jedná o lavičky, odpadkové koše, osazení litinových sloupů s řetězem pro rozhraní pěších ploch a zeleně a osazení zemních mříží ke stromům, včetně doplnění zeleně, na jehož návrhu se podílí firma Uniles.

V centrální ploše náměstí bude rovněž umístěno umělecké dílo, koncipované z přírodních zdrojů z oblasti Šluknovského výběžku. Nezapomnělo se ani na šachtu pro osazení vánočního stromu s přívodem el. energie a na zdroj energií pro případný stánkový prodej. Rekonstrukce Lužického náměstí je počátkem komplexních úprav centrální části města, na kterou bude navazovat pěší zóna na tř. 9. května, úpravy parkovacích ploch v ul. SNP a Na Valech a úprava dopravního režimu na přilehlých sídlištích.

Předpoklad zahájení stavby je v dubnu a dokončení počátkem 4. čtvrtletí tohoto roku. Stavební práce budou probíhat za částečného omezení provozu a dodavatel bude vybrán radou města na základě výběrového řízení o veřejných zakázkách. Na závěr jednu zajímavost – výškový rozdíl v ploše náměstí od tř. 9. května po ul. Palackého je v převýšení cca 2,20 m.

Tisk Tisk | E-mail E-mail