Pozor na platnost průkazů

Tištěné noviny 05/2002 | 14. 3. 2002 | Nezařazené

autor: Ondřej Horák

S ohledem na blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 14. a 15. června 2002, upozorňuje okresní úřad občany, že v souladu s § 19 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Z tohoto důvodu je vhodné, aby si občané překontrolovali platnost svých občanských průkazů či cestovních dokladů. Doklady vydává okresní úřad na základě vyplněné žádosti, a to ve lhůtě 30 dnů. Žádost může občan osobně předložit u kteréhokoliv okresního úřadu nebo obecního, městského úřadu pověřeného vedením matrik v potřebném předstihu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/03/14/pozor-na-platnost-prukazu/