Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Splní se sen milovníků ledního hokeje

autor: Evžen Dvořák

v Rumburku – zastřešení zimního stadionu?

Již po prvních sezónách provozu otevřeného zimního stadionu s umělou ledovou plochou v Cihlářské ulici se začaly ozývat hlasy provozovatele i uživatelů tohoto areálu o potřebě jeho budoucího zastřešení.

V roce 1990 byla zpracována první studie, která však nebyla realizována, a až do návrhu rozpočtu pro tento rok byla díky pochopení volených orgánů města začleněna částka na vypracování projektové dokumentace této stavby.

Zásadní zvrat nastal začátkem února, kdy byla městu přidělena účelová dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 14 mil. Kč z programu „Výstavby a obnovy sportovních zařízení“ na zastřešení stadionu.

Vzhledem k termínům poskytnutí této dotace, tj. do konce dubna předložit stavební povolení a do konce května Smlouvu o dílo s dodavatelem vybraným dle zákona o zadávání veřejných zakázek, začala ihned pracovat skupina podílející se na přípravě této akce, ve které byly zastoupeni investor a projektant stavby, ale i dřívější i aktivní hokejisté.

Po počátečních problémech, které museli zpracovatelé projektu Ing. Zezula s Ing. Coblem řešit a které se týkaly začlenění této stavby do stávající zástavby rodinných domů a akceptování části připomínek vlastníků sousedních nemovitostí, proběhlo stavební řízení a bylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Současně, vzhledem k termínům stanoveným v zadání, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dne 6.5.2002 bude provedeno komisí schválenou Radou města Rumburk vyhodnocení nabídek.

O jak náročnou stavbu se jedná, svědčí její členění na několik samostatných funkčních etap, které budou realizovány dle ekonomických možností města, i její parametry. Nová sportovní hala je navržena jako jednopodlažní halový objekt s mírnou valbovou střechou nad stávající ledovou plochou o základních půdorysných rozměrech 64 x 47 m s výškou hřebene 12,6 m souběžným s ulicí Cihlářskou.

Hala bude přestřešovat i stávající provozní objekt šaten a sociálního zařízení, což v budoucnu umožní vestavbu dalších provozních prostor do druhého nadzemního podlaží. Hlavní vstup do haly je navržen bezbariérový, s proskleným zádveřím a pokladnou, pro stávající provozovnu bufetu umístěnou v provozním objektu bude vybudován nový vstup z ulice Cihlářské.

Hala bude opláštěna tepelně izolačními panely, vnitřní prostor bude přirozeně provětráván uzavíratelnými větracími otvory ve střešním světlíku a opláštěním.

Budou provedeny nové rozvody elektroinstalace včetně osvětlení a ozvučení, instalován nový panel s časomírou, provedeny nové rozvody vnitřního požárního vodovodu včetně přípojky a úpravy venkovní a vnitřní kanalizace.

Součástí stavby je i oprava stávající ledové plochy s konečnou úpravou samonivelační stěrkou a oprava mantinelů. Před vstupy do haly bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby navazující na stávající chodník a počítá se rovněž s vybudováním parkoviště na ploše mezi ul. Cihlářskou a Mandavou, která bude po dobu výstavby sloužit, se souhlasem majitele, jako zařízení staveniště a montážní plocha. Záměrem investora je v následujících letech přestavět toto otevřené sportoviště na krytý zimní stadion s možností víceúčelového využití vestavbou nového hlediště pro diváky, modernizací provozního objektu a stávající technologie chlazení.

Zastřešením zimního stadionu v Rumburku se podstatně zkvalitní podmínky pro provozování ledního hokeje a bruslení veřejnosti ze spádové oblasti výběžku s možností víceúčelového využití této stavby pro školy a širokou veřejnost. Budou rovněž zefektivněny podmínky stávajícího provozu otevřené ledové plochy snížením provozních nákladů úsporou elektrické energie na chlazení a osvětlení ledové plochy, včetně nákladů na údržbu vlastní plochy.

Vlastní realizace stavby bude zahájena v červnu a dokončena v listopadu tohoto roku a celkové rozpočtové náklady budou upřesněny po vyhodnocení výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.

rn0905_0

3D vizualizace s fotomontáží – zimní stadion v Rumburku. Autoři: Ing. Zezula a Ing. Cobl, projekční kanceláře.

Tisk Tisk | E-mail E-mail