Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zásady realizace zvýhodněného prodeje pozemků

autor: rd

z vlastnictví Města Rumburk na výstavbu rodinných domů a za podpory Města Rumburk

Podle těchto zásad bude Město Rumburk prodávat ze svého vlastnictví pozemky k výstavbě rodinných domů, které jsou územním plánem města určeny k zastavění stavbou pro bydlení nízkopodlažního typu.

Článek I
Zveřejňování a evidence žádostí

 1. Pozemky určené k prodeji podle těchto zásad budou zveřejňovány na základě rozhodnutí zastupitelstva města a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na úředních deskách města po dobu 15 dnů, s uvedením posledního dne přijímání žádostí.
 2. Evidenci a vyřizování žádostí o prodej pozemku zajišťuje majetkový odbor MěÚ. Žádosti se podávají písemně, přes podatelnu MěÚ, na každý pozemek samostatně. Za den podání žádosti se považuje den přijetí žádosti podatelnou MěÚ.

Článek II
Stanovení prodejní ceny a maximální výměra pozemku

 1. Prodejní cena 1 m2 pozemku k výstavbě rodinného domu se stanovuje na 1 Kč/m2 při dodržení smluvních podmínek dle čl. III.
 2. Maximální výměra pozemku prodávaného za zvýhodněnou cenu podle čl. II odst. 1 činí:
  - 600 m2 pro rodinný dům s jedním samostatným bytem,
  - 800 m2 pro rodinný dům se dvěma nebo třemi samostatnými byty.
 3. Cena výměry pozemku nad rámec maximální výměry podle čl. II odst. 2 se stanovuje jako cena smluvní takto:
  - pozemky s infrastrukturou – přístupová komunikace, voda, elektřina, plyn a kanalizace splašková nebo jednotná do 50 m od hranice pozemku 200 Kč/m2,
  - pozemky s infrastrukturou – přístupová komunikace, voda, elektřina a plyn do 50 m od hranice pozemku 180 Kč/m2,
  - pozemky s infrastrukturou – přístupová komunikace, voda a elektřina do 50 m od hranice pozemku 160 Kč/m2,
  - ostatní 100,- Kč/m2.

Článek III
Podmínky a způsob prodeje

 1. Po obdržení usnesení zastupitelstva města o konkrétním kupujícím vyzve majetkový odbor MěÚ vybraného žadatele ke složení zálohy na kupní cenu ve výši 10.000 Kč v termínu do 10 dnů od obdržení této výzvy. Po připsání složené částky na účet města budou nejpozději do 30 dnů uzavřeny příslušné smlouvy za podmínek podle čl. III odst. 2. Při nesplnění v tomto odstavci stanovených podmínek bude jednáno s v pořadí dalším vybraným žadatelem, případně bude provedeno opakované zveřejnění.
 2. Nájemní smlouva a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy bude obsahovat minimálně:
  a) podmínku předložení pravomocného stavebního povolení na stavbu rodinného domu do 12 měsíců od podpisu smluv – při nesplnění termínu pozbývají smlouvy účinnosti,
  b) podmínku zahájení vlastní stavby rodinného domu do 24 měsíců od podpisu smluv – při nesplnění termínu pozbývají smlouvy účinnosti,
  c) podmínku předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu do šesti let od podpisu smluv,
  d) nájemné po dobu výstavby, nejpozději však po dobu šesti let od podpisu smluv je stanoveno na 1 Kč/m2/rok,
  e) ujednání o smluvní pokutě ve výši složené zálohy na kupní cenu v případě nedodržení podmínky dle čl. III odst. 2 písm. a) nebo b),
  f) při nepředložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby rodinného domu do termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) budou uzavřeny nové smlouvy, bez výhod v těchto zásadách stanovených, takto:
  - nájemné v prvním roce prodloužení 5,- Kč/m2/rok,
  - v dalších letech do kolaudace bude nájemné zvyšováno vždy o 100 % z předcházející ceny,
  - prodejní cena celé výměry pozemku podle čl. II odst. 3,
  g) ujednání o neposkytnutí výhod podle těchto zásad v případě, že při kolaudaci stavby bude zjištěno, že stavba nemá charakter rodinného domu.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

 1. Výhody v těchto zásadách stanovené budou poskytovány pouze jedenkrát stejnému žadateli.
 2. Konkrétním kupujícím za zvýhodněných podmínek nebude schválen žadatel, který je vlastníkem nebo manželem (manželkou) vlastníka bytového nebo rodinného domu v územním obvodu města.
 3. Na řízení a rozhodování podle těchto zásad se nevztahují ustanovení správního řádu.
 4. Za dodržování těchto zásad odpovídá vedoucí majetkového odboru MěÚ Rumburk.
 5. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 7. června 2002 a vztahují se na pozemky, u kterých nebylo do dne jejich účinnosti rozhodnuto o konkrétním kupujícím.

Schváleno 29. Zastupitelstvem města Rumburk dne 22. května 2002 usnesením č. 29/9/a.

Tisk Tisk | E-mail E-mail