Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Změny v odbavování na celních přechodech

Uveřejňujeme rozhodnutí přednosty Okresního úřadu Děčín č. 25 a nařízení č. 4, ze kterých mimo jiné vyplývají důležité změny v charakteru činnosti některých celních přechodů v okrese Děčín. Celní přechod Rumburk-Neugersdorf je určen pouze pro nákladní dopravu. Autobusovou dopravu odbavuje pouze celní přechod Varnsdorf-Seifhennersdorf. Osobní automobily odbavují celní přechody Varnsdorf-Seifhennersdorf a Rumburk-Seifhennersdorf. Celní přechod Hřensko-Schmilka je pro veškerou dopravu uzavřen.

V rámci vyhlášeného stavu nebezpečí v okrese Děčín s platností do 20. září 2002 usměrňuje náklad-  ní dopravu směřující na státní komunikaci I/9 k celnímu přechodu Rumburk-Neugersdorf Policie ČR. Na trase Nový Bor – celní přechod je vymezeno přes 600 parkovacích míst, přičemž město Rumburk poskytlo k řešení krizového stavu v dopravě plochu odstavného parkoviště nad městem Rumburk. Velitelem zásahu byl stanoven mjr. Fliegel, z OŘ PČR DI Děčín.

Jan Sembdner, tiskový mluvčí OkÚ Děčín

 

Okresní úřad Děčín

Nařízení Okresního úřadu Děčín č. 14/2002 ze dne 31. srpna 2002, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí přednosty č. 25/2002 podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v souladu s § 6 zákona č.147/2000 Sb., o okresních úřadech se vyhlašuje stav nebezpečí na území okresu Děčín v rozsahu uvedeném v Rozhodnutí přednosty Okresního úřadu Děčín č. 25/2002 ze dne 31.7.2002.

Rozhodnutí přednosty OkÚ Děčín č. 25/2002 je přílohou tohoto Nařízení

čl. I
Doba trvání

Stav nebezpečí je vyhlášen od 1.9. 2002 do 20.9.2002 na dobu 20 dnů.

čl. II
Místo platnosti

Stav nebezpečí je vyhlášen na celé území okresu Děčín.

čl. III
Rozhodnutí o účinnosti

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, z důvodu bezprostředního ohrožení životů a majetku občanů na území okresu Děčín.

Jiří Benedikt v. r., přednosta OkÚ Děčín

 

Okresní úřad Děčín

Rozhodnutí č. 25/2002 přednosty Okresního úřadu Děčín o vyhlášení stavu nebezpečí na území okresu Děčín ze dne 31. srpna 2002

Ve smyslu § 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) vyhlašuji stav nebezpečí z důvodu: povodeň na řece Labi – neukončení krizových opatření vyhlášených v rozhodnutí předsedy vlády České republiky č. 374/2002 Sb., ze dne 13. srpna 2002, o vyhlášení stavu nouze, a rozhodnutí vlády České republiky č. 385/2002 ze dne 21. srpna 2002, které předcházející rozhodnutí prodloužilo do 31. srpna 2002 na dobu 20 dní od 1. září 2002 na území okresu Děčín.

Krizová opatření a jejich rozsah:

 1. evakuace obyvatelstva,
 2. nouzové ubytování obyvatel s trvalým bydlištěm v evakuovaných oblastech,
 3. regulace dopravy, vytyčení a úprava objížděk v rozsahu zajištění dopravy a průjezdnosti na dotčených pozemních komunikacích,
 4. desaktivace a dekontaminace území,
 5. odčerpávání vody a vysoušení budov,
 6. vytyčení překladišť odpadů vzniklých při povodni,
 7. obnova a zajištění provozu energetických sítí,
 8. zásobování pitnou vodou,
 9. zásobování potravinami a hygienickými potřebami,
 10. uzavření oblasti,
 11. ochrana evakuované oblasti,
 12. uložení pracovní povinnosti a pracovní výpomoci k řešení krizové situace ve smyslu § 20 odst.1 a § 17 odst.1 písm. a) z. č. 240/2000 Sb.,
 13. uložení poskytnutí věcného prostředku k řešení krizové situace ve smyslu § 20 odst. 1 a § 17 odst. 1 písm.a) z. č. 240/2000 Sb.
 14. nařízení k bezodkladnému provádění terénních úprav za účelem odvrácení ohrožení ve smyslu § 20 odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. b) z. č. 240/2000 Sb.
 15. zabezpečit provádění veterinární kontroly na hraničním přechodu Rumburk.

Rozsah krizových opatření byl určen při řešení stavu nouze a podle postupu prací bude denně upřesňován.

Referát kanceláře přednosty a referát obrany zajistí vyhlášení tohoto rozhodnutí formou nařízení okresního úřadu s účinností dnem 1.9.2002.

V Děčíně dne 31.srpna 2002, Jiří Benedikt v. r., přednosta OkÚ Děčín

Tisk Tisk | E-mail E-mail