Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ceník za svoz a zneškodňování komunálního odpadu

autor: rd

Rada města Rumburku usnesením č. 2422 /2002 ze dne 3.10.2002 schvaluje: „Ceník č. 4/2002″ za svoz a zneškodňování komunálního odpadu (dále jen „svoz“) a ukládání stavební sutě ve sběrném dvoře, s účinností od 1.11.2002 v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů.

Ceník platný od 1.11.2002

druh nádoby a četnost svozu cena za přechodné svozové období
od 1.11.2002 do 30.6.2003
cena za svozové období
od 1.7.2003 do 31.12.2003
Popelnice 110/120 l1x týdně vývoz
1x za 14 dní vývoz
kombinovaný svoz
(zimní období 1x týdně, letní období 1x za 14 dní)
1 033,- Kč
573,- Kč
918,- Kč
775,- Kč
430,- Kč
545,- Kč
Popelnice 240 l 1x týdně vývoz
1x za 14 dní vývoz
1 899,- Kč
1 111,- Kč
1 420,- Kč
833,- Kč
Kontejner 660 l1 x týdně vývoz 6 093,- Kč 4 570,- Kč
Kontejner 1100 l 1x týdně vývoz 9 540,- Kč 7 155,- Kč
PE pytle na směsný odpad
za 1 kus a 1 vývoz

60,- Kč

Stavební suť

cena za jednotku (za 1 litr)

frakce do 50 cm

0,45 Kč

Způsob plateb

Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za uložení stavební sutě v hotovosti při ukládání ve sběrném dvoře.

Fyzická osoba (občan) uhradí cenu za svoz komunálního odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka či správce bytového domu (dále jen „plátce“), vždy za vybraný a dohodnutý druh nádob a četnost svozu, v hotovosti prostřednictvím oprávněné osoby, před termínem zahájení následujícího svozového období dle smlouvy o úhradě za svoz komunálního odpadu mezi městem a fyzickou osobou.

Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce svozovou známku potvrzující oprávněnost ke svozu, kterou vylepí na odpadovou nádobu.

Přechodné svozové období je od 1.11.2002 do 30.6.2003.

Svozové období je od 1.1. do 30.6. a od 1.7. do 31.12. běžného roku.

Kombinovaný svoz je svoz 1x týdně v zimním období od 1.11. do 30.4. a 1x za 14 dní v letním období od 1.5. do 30.6. běžného roku.

Fyzická osoba (občan) uhradí alikvotní cenu za dané svozové období, pokud prokáže, že mu v určitém časovém období nevznikla povinnost cenu uhradit (přistěhování do města, koupě nemovitosti). Výpočet se provede alikvotním poměrem za každý započatý měsíc.

V případech hodných zřetele lze provést, na základě vzájemné písemné dohody, změnu splatnosti a formu úhrady ceny za svoz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail