Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Výzva k okleštění stromoví a jiných porostů

Na základě zák. č. 458/2000 SB. vyzýváme majitele a uživatele pozemků o provedení okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrických venkovních vedení s výjimkou registrovaných významných krajinných prvků a památných stromů. Okleštění (vyvětvení) dřevin musí být dle ČSN 33 3301, čl. 12.8 (zařízení s jmen. napětím do 52 kV), ČSN 33 3300, čl. 4.43 (zařízení s jmen. napětím nad 52 kV) a § 46, odst. 9) zák. 458/2000 Sb. provedeno tak, aby:

  • nejmenší vzdálenost větví od vodičů napětí byla alespoň 1 m,
  • v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, t.j. pod vedením a 7 m (10 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 2 m s uvažováním ročního přírůstku,
  • v ochranném pásmu vedení 110 kV, t.j. pod vedením a 12 m (15 m u zařízení postaveného do konce roku 1994) na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů byla 3 m s uvažováním ročního přírůstku.

Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34 3108 minimálně 2 m u VN a 3 m u 110 kV. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, musí být provedeno se souhlasem dodavatele (držitele autorizace) a za dozoru osoby jím určené.

Okleštění dřevin proveďte v termínu od 1. října do 30. listopadu roku 2002.

Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků, že pokud neprovedenou okleštění dřevin v ochranných pásmech vedení vysokého napětí, vystavují se nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce dle § 91, odst. 1) zák. č. 458/2000 Sb. až do výše 50 mil. Kč. Uplyne-li tato lhůta marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění dřevin pracovníky dodavatele (držitele autorizace) na nebezpečí majitele nebo uživatele pozemku. Touto výzvou nejsou dotčena práva a povinnosti uložené zák. č. 114/1992 Sb. a prov. vyhl. č. 395/1992 Sb.

Radek Kotrba – vedoucí Provozní správy Děčín
Severočeská energetika a.s.

Tisk Tisk | E-mail E-mail