Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starosta města Rumburku svolává

2. zasedání zastupitelstva města

které se koná v úterý 10.12.2002 od 15.30 hod. v sále Městské knihovny v Rumburku.

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od posledního zasedání ZM
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 5. Majetkové záležitosti města
 6. Ekonomické záležitosti města:
  a) Informace o hospodaření města k 31.10.2002
  b) Smlouva o revolvingovém úvěru
 7. Určení místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti
 8. Návrh na pověření místostarosty, p. Radka Engla, řízením MP
 9. Návrh veřejno-právní smlouvy s městem Děčín a Varnsdorf
 10. Delegování zástupce města Rumburk na VH 1. Zdravotní Rumburk, a.s.
 11. Poskytnutí příspěvku 1. Zdravotní Rumburk, a.s. na přístrojové vybavení
 12. Informace o obdržení upomínky za reklamní službu
 13. Záležitosti týkající se CZT
 14. Odvolání proti usnesení ZM č. 32/16/c
 15. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM na RM
 16. Diskuse
 17. Závěr zasedání

Zvu k účasti občany města Rumburka
Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města v. r.

Tisk Tisk | E-mail E-mail