Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Občanská poradna Rumburk

autor: pracovnice Občanské poradny Rumburk

se zúčastnila projektu Kormidlo

Jako sociální pracovnice Občanské poradny Rumburk jsem se zúčastnila kurzu týkajícího se problematiky domácího násilí, který se uskutečnil v rámci projektu Kormidlo ve dnech 18. – 22.11.2002 v Horních Lučanech v Jizerských horách.

Cílem projektu Kormidlo je připravit a zrealizovat řadu seminářů se zaměřením na problematiku domácího násilí, které jsou určeny především pro pracovníky azylových domů ČR, ale i pro pracovníky z poraden, neboť i ti přicházejí s oběťmi domácího násilí do kontaktu. Projekt vznikl pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě spolupráce Bílého kruhu bezpečí a Sdružení azylových domů a za finanční podpory národní potravinářské společnosti Kraft Foods ČR. Díky tomuto kurzu jsem získala řadu potřebných informací jak rozpoznat problém domácího násilí, jak komunikovat s obětí, vědomosti o neodkladných opatřeních při prvním kontaktu s obětí domácího násilí a o trestně právních opatřeních, to vše pod odborným vedením lektorů z řad psychologů, advokátů, policistů a sociálních pracovníků majících několikaleté zkušenosti s prací s oběťmi domácího násilí. Na semináři jsem se rovněž dozvěděla o následujících výsledcích reprezentativního výzkumu agentury STEM: „Veřejnost se domnívá, že domácí násilí je naléhavý problém, o němž nelze mlčet.“ Z výsledků výzkumu je rovněž patrno, jak je domácí násilí častým jevem: „Tři pětiny populace, tj. 61 %, znají případy násilí mezi partnery z doslechu, 26 % se s ním setkala přímo, tedy jako svědek, oběť, či v roli násilníka. 13 % dotázaných ve výzkumu uvedlo, že se stalo obětí partnerského násilí, 3 % přiznalo roli agresora, celkově tedy trpí domácím násilím minimálně 16 % populace. Většina případů se navíc odehrává v přítomnosti dětí (v 84 %). 75 % obětí domácího násilí hledá pomoc u institucí zpravidla až v okamžiku vážného ohrožení jejich bezpečnosti.“

Co všechno je třeba vědět o domácím násilí? Agresor i oběť žijí v partnerském vztahu (manželském, druh – družka), jsou na sobě citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislé. Psychické, fyzické či sexuální násilí je mezi obětí a agresorem skryté, odehrává se výhradně v soukromí bez kontroly veřejnosti, k násilí dochází opakovaně, dlouhodobě a narůstá na své intenzitě. Vždy se střídá fáze klidu, případně usmiřování a slibů, s fází násilí. Jelikož se jedná o osoby blízké, klesá z tohoto důvodu ochota oběti agresora potrestat, buď je vystavena jeho psychickému nátlaku, či věří v jeho nápravu, obává se materiální a finanční nejistoty, osamocení, mívá pocity viny a studu.

Občanská poradna Rumburk je tedy připravena poskytnout základní poradenský servis obětem domácího násilí, případně osobám, kterých se domácí násilí nějak dotýká, nebo jim zprostředkuje kontakt na specializované služby či kontakt na krizové linky pomáhající těmto obětem. Občanská poradna Rumburk nabízí občanům poradenské služby bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně nejen o domácím násilí, ale i ve věcech bydlení, pracovně právních vztahů, občanskoprávních vztahů, sociálních dávek, rodinného práva a v dalších věcech nekomerční povahy. Poradenství se neposkytuje v oblasti daňové a obchodně právní problematiky. Činnost Občanské poradny Rumburk je finančně podporována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Úřadem práce Děčín a PP MA 21 DC.

Kontakt:
Občanská poradna Rumburk je zřízena při Farní charitě Rumburk
Sukova 1055, Rumburk
tel.: 412 332 774
e-mail: poradna.charita@tiscali.cz

Tisk Tisk | E-mail E-mail