Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co kde najdete od 1. ledna 2003

autor: rd

Obecní úřad obec s rozšířenou působností (Rumburk, tř. 9. května )

  • vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
  • vydávání řidičských průkazů, technických průkazů a evidence motorových vozidel
  • živnostenská agenda
  • rozhodnutí o dávkách státní sociální podpory
  • úkoly ze zákona o sociálně právní ochraně dětí
  • rozhodování o poskytování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních
  • výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů, myslivosti, vodního hospodářství, rybářství atd.
  • povolení zvláštního užívání a uzavírek silnic II. a III. třídy
  • a jiné

Krajský úřad (Ústí nad Labem, Velká Hradební)

  • odvolací řízení proti rozhodnutí obcí v přenesené působnosti
  • rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o osvojení dítěte
  • povolení zvláštního užívaní a uzavírek silnic I. třídy
  • a jiné

Územní správní úřady

  • Pozemkový úřad – rozhodnutí o pozemkových úpravách, o restitučních nárocích, atd.
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – správa majetku státu
  • Archivy – oblastní archivy – archivní správa

Ústřední správní úřady

  • Ministerstvo vnitra – dozor nad samostatnou působností obcí
  • Hasičský záchranný sbor – krizové řízení
  • Ministerstvo pro místní rozvoj – programy Evropské unie, např. Sapard
  • Ministerstvo kultury – v případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu
Tisk Tisk | E-mail E-mail