Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: rd

Je to pravda, že musím zajistit úklid sněhu na chodníku, který přiléhá k mému domu a pozemku, i když je chodník města?
Ano, je to pravda, pokud jsou však splněny další podmínky uvedené v § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích. Podle tohoto ustanovení totiž vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

Podle důvodové zprávy k zákonu o pozemních komunikacích vychází tato právní úprava odklízení sněhu a posypu náledí na chodnících nejen z právní úpravy dle zák. č. 135/1961 Sb., ale i z úprav předchozích (např. v Praze nejméně od roku 1838) a je běžná ve státech EU. Toto ustanovení není v rozporu s Listinou základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 a čl. 9), neboť jde o povinnost uloženou zákonem za účelem ochrany zdraví a práv druhých osob (t.j. vyloučení úrazů chodců, které by jinak vznikaly při naplňování jejich práva obecného užívání veřejně přístupných chodníků).

Jsem vlastníkem domu, k němuž přiléhá chodník. Pokud z mé střechy sklouzne kus sněhu nebo spadne rampouch na náhodného kolemjdoucímu, kterému způsobí újmu na zdraví nebo na majetku, jsem povinna mu uhradit škodu? Nesu tedy nějakou odpovědnost za střechu, resp. musím povinně likvidovat rampouchy a sníh ze střechy?
Také na tyto otázky musím, podle mého názoru, odpovědět kladně. Myslím si, že pro Vás tato povinnost, jako pro vlastníka nemovitosti, vyplývá zejména z ustanovení § 415 občanského zákoníku, podle nějž každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. U ledových rampouchů na střeše, jejichž váha jistě není zanedbatelná, je riziku jejich pádu a zranění osob procházejících (zejména na frekventovaném chodníku), tedy riziko vzniku škody na zdraví, velké. Pokud nejste z nějakých vážných důvodů schopna střechu udržovat ve stavu neohrožujícím chodce, měla byste na hrozící nebezpečí prozatím alespoň odpovídajícím způsobem upozornit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail