Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Podmínky pro přidělení dotace

Město Rumburk vyhlašuje podmínky pro přidělení dotace na podporu činnosti občanských sdružení se sídlem v Rumburku a akcí občanských sdružení na území města v roce 2003. O dotaci mohou požádat pouze občanská sdružení, která jsou registrována Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, v platném znění.

Oblast činnosti:

  1. MIMOŠKOLNÍ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE
  2. KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
  3. TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

Podmínky pro předložení žádosti: žádost musí být předložena do 30. dubna roku 2003 osobně na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk s kopií dokladu o přidělení IČO. Žádost musí být vyplněna ve všech kolonkách a musí obsahovat odhadovaný rozpis výdajů a příjmů (případně přiložena příloha).

Další podmínky: žádosti o dotace bude hodnotit komise jmenovaná Radou města. V rámci schváleného rozpočtu po posouzení významu akce může rada města doporučit dotaci nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech. O přidělení této dotace rozhoduje zastupitelstvo města (§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích v platném znění. O rozhodnutí rady nebo zastupitelstva bude žadatel vyrozuměn nejdéle do 30 dnů po rozhodnutí. Po uskutečnění akce musí žadatel předložit na odbor školství, kultury a tělovýchovy zhodnocení uskutečněné akce, včetně vyúčtování dotace do 30 dnů od data konání akce. Vyúčtování dotace na činnost musí žadatel předložit na odbor školství, kultury a tělovýchovy nejdéle do 31.1. následujícího roku. Dotace nesmí být čerpána na občerstvení. V případě, že se realizace projektu neuskuteční, musí žadatel dotaci na akci vrátit do rozpočtu města do 30 dnů od nahlášeného termínu akce, na činnost do 31.1. následujícího roku. Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu zhodnocení a vyúčtování projektu, nebude brán zřetel na jeho žádosti v příštím roce.

Ing. Jaroslav Sykáček
starosta
Darek Šváb
místostarosta
Radek Engl
místostarosta

Tiskopisy je možné získat na odboru školství, kultury a tělovýchovy – pí Štefáčková, p. Stránský, 3. patro budovy MěÚ , kanc. č. 409 a 408 (vedle prodejny JUSTY). Žádost musí být řádně vyplněna a je pouze pro akce a činnosti, které spadají do uvedených oblastí. Neúplné nebo špatně vyplněné žádosti nebudou předloženy komisi k posouzení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail