Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

autor: Zuzana Malcherová, vedoucí K-centra

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás touto cestou pravidelně informovali o drogové problematice, která se týká, ať chceme či nikoli, nás všech. Naší snahou je předložit čtenáři informace objektivní a validní nejen o činnosti zařízení pečující o drogově závislé.

Co je K-centrum (slang. káčko)

Kontaktní centra nabízejí své služby cílové skupině drogově závislých, která není v kontaktu s jinými institucemi. Umožňujeme této skupině přístup ke službám anonymně a v neformálním prostředí (tzv. nízkoprahová zařízení). Základní filozofií je výchovné a kontaktní poradenství, výměna injekčního náčiní a zdravotního ošetření (Harm Reduction). Program Harm Reduction je přístup, který snižuje či minimalizuje poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali.

Provoz zařízení je omezen základními pravidly pro klienty-uživatele návykových látek (drog). Tito klienti využívají potravinový, vitamínový a hygienický servis a možnost testování na hepatitidy A, B, C a HIV. Nepostradatelnou složkou je poradenství, které probíhá jak s uživateli tak neuživateli (rodiče, partneři, pedagogové,…). Velké množství klientů – uživatelů K-centra se nachází podle Modelu stádií změn v tzv. prekontemplačním stádiu, či-li ve stádiu ăšťastného užíváníŇ, kdy si jedinec neuvědomuje biopsychosociální důsledky zneužívání drog. Základním pomocným prostředkem je vyvolat u klienta pochybnosti o jeho současném chování a poskytnout mu pomoc při jeho změně.

Blíže o programu
Harm Reduction (HR)

Jedná se o metodu Marlatta Taperta, jejímž konečným cílem je omezení či vymizení užívání drog. Program se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se šíří sdílením injekčního náčiní a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitidy především typu B a C. V širším slova smyslu se do tohoto programu může zahrnout i substituční léčba, což je poskytování legální drogy (methadon, subutex) při opiátové závislosti. Nejbližším zařízením poskytující tuto léčbu je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Podmětem pro program HR byla skutečnost, že dosáhnout úplné, celoživotní abstinence je často velice obtížné. Snaha přístupu proto není okamžitá abstinence, ale postupné (po malých krocích) vytváření náhledu při užívání drog, který má vést a vede k co nejdelší abstinenci. Při tomto vytváření náhledu, který nevylučuje užívání drog, musíme zmírňovat či zamezit např. zdravotní či sociální problémy, které náhled spíše oddalují.

Závěrem…

V příštích dílech se budeme zabývat tématy např.: Co to je droga a závislost, Druhy péčí o drogově závislé, Závislost jako problém rodiny, Problémy spojené s užíváním drog, Statistická data, Primární protidrogová prevence, Poslední výzkumy kolem drog a další.

Rádi bychom od Vás čtenářů znali Vaší reakci a připomínky, které můžete zasílat na adresu nebo na e-mail našeho zařízení. Budeme se snažit na Váš příspěvek co nejrychleji odpovědět např. prostřednictvím dalšího novinového článku (anonymně) nebo prostřednictvím dopisu či telefonátu, uvedete-li to do požadavku.

Použitá literatura:
Kalina, K. a kol.: Mezioborový glosař pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha, FILIA NOVA 2001.
Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál 2000.
Rotgers, F. a kol.: Léčba drogových závislostí. Praha, Grada Publishing 1999.

Tisk Tisk | E-mail E-mail