Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sdr. pro rozvoj Šluknovska potřebuje výraznější změny

Čtenáři Rumburských novin občas mají možnost seznámit se s některými informacemi a články na téma činnosti a působení Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále Sdružení). Rád bych touto cestou některé zveřejněné informace upřesnil a současně se také vyjádřím k problematice dalšího rozvoje tohoto subjektu.

Jedná se o Sdružení právnických osob pro rozvoj Šluknovska (citace ze stanov Sdružení). Nejedná se tedy o jakési „sdružení starostů“, ale o sdružení právnických osob, které realizují společné záměry měst a obcí ve Šluknovském výběžku.

Členy sdružení jsou na základě zakladatelské smlouvy města a obce Šluknovska a později byly za členy přijaty další dva subjekty – Okresní hospodářská komora Děčín   a Okresní agrární komora Děčín. Toto Sdružení, kterému jsem měl možnost v letech 1999 a 2001 předsedat, realizovalo velké množství strategických rozvojových programů a studií – Studie rozvoje Šluknovska – Agentura Meta 2000, Územní generel občanské vybavenosti a cestovního ruchu Šluknovska – SAUL Liberec 2001, Komplexní rozvojový dokument Šluknovska – OPS Čistá energie Polevsko – 2001.

Sdružení se mimo jiné spolupodílelo na realizaci projektu Tolštejnského panství, značení cyklotras na Šluknovsku, získalo prostřednictvím členských obcí několik dotačních titulů z Programu obnovy venkova, aktivně se podílelo na realizaci projektů zemědělského plánování a realizovalo projekt Místní agendy 21, prostřednictvím kterého se do regionu dostala částka dva miliony korun na podporu rozvoje činnosti neziskového sektoru.

Význam toho subjektu by však zcela jistě byl podstatně větší, pokud by se ovšem podařilo odstranit některé vnitřní nedostatky. Podle mého názoru je právní forma sdružení právnických osob formou již překonanou a naprostou nutností je transformace tohoto Sdružení na dobrovolný svazek obcí. K této transformaci chyběla v minulosti dobrá vůle.

Další velkou chybou je, že město Rumburk svým nestandardním postupem při volbách nových představitelů Sdružení v listopadu 2001 ztratilo ve zmiňovaném subjektu významnější vliv. Situace    se v tomto ohledu v posledním období výrazněji nezlepšuje, což dokládám následujícím příkladem: Město Rumburk na některých jednáních není zastupováno svými volenými představiteli…

Význam Sdružení je nezpochybnitelný a Sdružení vždy bylo a nejspíš je i v současnosti významným partnerem pro řešení složitých problémů našeho regionu… nicméně důležitou podmínkou dalšího rozvoje Šluknovska i Sdružení nutně musí být výraznější změna stylu práce Sdružení. Předpokládám, že představitelé města Rumburka nezůstanou při této příležitosti stát stranou.

Jan Sembdner, bývalý starosta města Rumburka

Vážený příteli Honzo Sembdnere,

ač nerad, musím reagovat na Tvůj článek ke Sdružení pro rozvoj Šluknovska (dále jen SPRŠ).

Velice mě totiž překvapuje, že právě ty chceš naši práci kritizovat. Sám přece dobře víš, že je vždy jednodušší něco napadat, než budovat.

A nyní se pokusme vzpomenout na podzim roku 2001 a položme si jen jednu otázku: „Domníváš se, že by se rada města svým usnesením z listopadu 2001 rozhodla pověřit zastupováním v SPRŠ již ne Tvou osobu, ale jednoho z místostarostů, kdyby byla s Tvým účinkováním spokojena?“

Určitě si dobře vzpomínáš, jak jsme museli čelit kritice ostatních obcí skrze akce „mobilní pódium“ či „značení cyklotras“ apod.

Zkrátka ani práce v SPRŠ není o funkci ani o vlivu, ale o vzájemné komunikaci a spolupráci.

Nechme tedy zbytečného hašteření, které by mohlo silně připomínat předvolební hrátky a věnujme se skutečným problémům města.

Ing. Jaroslav Sykáček, současný starosta města Rumburka

Tisk Tisk | E-mail E-mail