Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Stanou se noční ulice řvoucí džunglí?

autor: Gabriela Doušová

Mgr. Marta Hrubešová, právní poradkyně našeho listu ,nedávno obdržela dotaz, který byl překvapením nejen pro ni a pro nás, ale i pro celou řadu starostů, komunálních politiků, policistů a obyčejných občanů. Posuďte sami.

Je to pravda, že byl zrušen zákon, který upravoval tzv. noční klid?

Tzv. noční klid byl definován nikoliv zákonem, ale vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977, o ochraně zdraví před nepříznivým vlivem hluku a vibrací. V § 9 odst. 2 této vyhlášky se doslova hovořilo o „noční době“, která byla stanovena od 22.00 do 6.00 hodin. Faktem je, že tato vyhláška byla bez náhrady zrušena vyhláškou MZ č. 20/2001 Sb., přičemž nyní je situace taková, že pojem „noční klid“ není upraven v žádném platném právním předpisu. Z tohoto důvodu není ani možné, aby osobě byla uložena pokuta za rušení „nočního klidu“, resp. za spáchání přestupku dle § 47 odst. 1 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Ačkoliv právní názory v tomto směru nejsou jednotné, v současné době bude zřejmě nutné, s ohledem na zájem o zachování veřejného pořádku, aby tuto problematiku řešily (dle místních poměrů)  jednotlivé obce ve svých obecně závazných vyhláškách, přičemž porušení takové vyhlášky by bylo možné sankcionovat jako přestupek dle § 46 odst. 2 zák. č. 200/1990 o přestupcích.

Jestliže Vás tedy nyní Vaši sousedé ruší hlukem v nočních hodinách, lze konstatovat, že již nemá smysl chodit oznamovat tuto skutečnost policii nebo městskému úřadu jako přestupek, samozřejmě, jak jsem uvedla již výše, pokud tato záležitost nebude upravena zmíněnou vyhláškou.

Mgr. Marta Hrubešová

 

Co říkal a říká zákon?

Ust. § 47 odst. 1 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů stanoví: Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid.

Pojem „noční klid“ resp. „noční doba“ definovala v § 9 odst. 2 Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

!Hlučnost projevu osob se musí ve všech místech jejich pobytu omezit na míru přiměřenou místu pobytu a jeho podmínkám. To platí zejména o noční době (od 22 do 6 hodin) a pro prostory vyžadující mimořádnou ochranu proti hluku (lázeňská místa a jejich okolí, rekreační oblasti a okolí škol, nemocnic a jiných zařízení ústavní péče). Pro prostory vyžadující mimořádnou ochranu proti hluku mohou národní výbory učinit v rámci péče o zdravé životní podmínky opatření zabezpečující vytvoření nebo udržení oblasti ticha.“

Dne 10.1.2001 nabyla účinnosti Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 20/2001 Sb., kterou se zrušují (bez náhrady) některé prováděcí předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně výše zmíněné vyhlášky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stávající právní stav tedy nasvědčuje tomu, že pojem noční klid není v současné době stanoven žádným obecně závazným právním předpisem ani jej nelze z žádného obecně závazného předpisu dovodit.

 

Stanou se noční ulice řvoucí džunglí?

Zákon hovoří jasně: „Ten, kdo poruší noční klid, se dopouští přestupku“. A podle toho by měl být potrestán blokovou pokutou až do výše 5.000,- Kč.

Ale zrušením ministerské vyhlášky, která stanovovala pojem „noční klid“, vznikla ve výše zmíněném zákoně pořádná díra. Dnes totiž nikdo nemůže s určitostí říci, co to noční klid je.

Podle dřívějších předpisů to byla doba mezi 22. – 6. hodinou.

To dnes již neplatí, dnes pojem „noční klid“ neexistuje. Znamená to tedy, že když si v centru města parta neurvalců uspořádá technopárty, honičku v automobilech nebo jen fotbalový zápas, nemůže je nikdo ani usměrnit ani postihnout?

Znamená to tedy, že občan, který se vrací navečer domů z práce,  nemá záruku, že se v klidu vyspí a odpočine si? Znamená to, že se dosud klidné noční ulice stanou řvoucí džunglí, aniž by se slušný člověk mohl nějak bránit?

Podle názoru některých právníků, za stávajícího právního stavu, kdy pojem „noční klid“ není legislativně upraven, nelze jednání občanů, spočívající v narušení veřejného pořádku rušením nočního klidu v obecné rovině, stíhat jako přestupek dle ust. § 47 odst. 1 písm. b) zák. o přestupcích.

 

Co tedy s tím?

Zatím se rýsují dvě možnosti. Jednu mají v rukou obce, druhou policie. Začněme tou první.

Jedním z projevů práva na samosprávu obce je možnost obce stanovit obecně závaznou vyhlášku, kterou by uložila svým občanům povinnosti týkající se záležitostí veřejného pořádku, tedy i jeho narušení jednáním spočívajícím v rušení nočního klidu. Je tedy pouze na vůli subjektu, tedy obce, zda přikročí k právní úpravě dané problematiky a v jakém rozsahu.

Podle ust. § 10 písm. a) zák. o obcích může obec povinnosti ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze v místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Pakliže obec k tomuto kroku přistoupí, bude porušování této vyhlášky a povinností z ní vyplývajících posuzováno jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy.

Podle druhého názoru, který zastávají i někteří policisté, vůbec zrušení ministerské vyhlášky nevadí a nijak to nebrání v postihu osob, které svým chováním a jednáním narušují noční klid:

„Pokud někdo svévolně svým chováním a jednáním, hlasitými projevy a rámusem ruší ostatní své spoluobčany ve večerních nebo nočních hodinách, naplňuje tak zákonný znak hrubé neslušnosti, či výtržnosti, a hrozí mu tudíž postih ne za přestupek, ale za trestný čin výtržnictví podle § 202 trestního zákona. Tento postih je možný i po zrušení vyhlášky č. 13/1977 Sb., tedy i za situace, kdy obsah pojmu „rušení nočního klidu“ není stanoven právním předpisem a ani není možné jej z právního předpisu dovodit.“

Znamená to tedy, že policie by výtržníka nemusela za rušení nočního klidu „odměňovat“ pouze blokovými pokutami nebo napomenutími, ale že by také za své výtržnictví mohl stanout až před soudem.

 

A co na to Rumburk?

„Tato nová informace o zrušení výše zmíněné ministerské vyhlášky se k nám nedostává z oficiálních míst, ale jakousi oklikou. Pro nás je tedy prvořadé zjistit si na ministerstvu zdravotnictví, jestli se tato informace zakládá na pravdě a nebyla – li nahrazena jinou alternativou“, říká k celému případu místostarosta města Radek Engl. „Myslím, že postup ministerských úředníků není správný. Nemohou veškeré rozhodování v takovýchto záležitostech nechat na obcích. Pak začnou v každém městě platit jiné zákony a zákonitosti a to není dobré. My se budeme oficiální cestou snažit, aby ministerstvo zajistilo nápravu a tato problematika byla řešena jednotně. Pokud by však nebylo jiné východisko, řešili bychom celou problematiku nočního klidu novou městskou vyhláškou.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail