Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

VEŘEJNÁ VÝZVA – 1

autor: Mgr. Pavel Šuk, tajemník MěÚ Rumburk

Město Rumburk ve smyslu § 6, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen Zákon), vyzývá zájemce o uzavření pracovní smlouvy na místo

VEDOUCÍHO ÚŘEDNÍKA ODBORU DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK

Požadavky: splnění předpokladu dle § 4 Zákona · státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník – trvalý pobyt v ČR · věk nad 18 let · způsobilost k právním úkonům · bezúhonnost · znalost jednacího jazyka · splnění předpokladů pro výkon správních činností dle z. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky územního samosprávného celku: vzdělání ÚS se zaměřením na dopravu nebo VŠ · zvláštní odborná způsobilost dle vyhl. MV č. 512/2002 (v platném znění) se zaměřením na silniční dopravu · praxe v oboru silniční dopravy výhodou · praxe v oboru správního řízení min. 3 roky · praxe v oblasti přestupkového řízení výhodou · komunikativnost, organizační schopnosti, zkušenosti s řízením kolektivu · znalost práce na PC · znalost německého či anglického jazyka výhodou · řidičské oprávnění sk. B.

Zájemce podá přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul · datum a místo narození · státní příslušnost · místo trvalého pobytu · číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka · datum a podpis žadatele.

Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce: životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností · ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně ZOZ) · výpis z rejstříku trestů ne starším 3 měsíce (u cizích státních příslušníků doklad vydaný domovským státem) · ověřená kopie lustračního osvědčení (§ 4, odst. 1, z. č. 451/1991 Sb.), případně doklad o podání žádosti o vydání lustračního osvědčení a čestné prohlášení (§ 4, odst. 3, z. č. 451/1991 Sb.).

Platová třída odpovídající druhu práce: 9. platová třída dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění, zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let.

Lhůta pro podání přihlášky: do 9.6.2003

Způsob podání přihlášky: písemně s označením „Výběrové řízení DOPRAVA – k rukám tajemníka MěÚ“.

Adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Rumburk, podatelna MěÚ,
Tř. 9. května 1366/48A, 408 01 Rumburk

Výběrové řízení vyhlašuje v souladu s § 7, odst. 3), Zákona, vedoucí úřadu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail