Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

autor: Zuzana Malcherová, vedoucí K-centra

tř. 9. května 1127/25 – Rumburk – tel./fax: 412 33 10 17 – k-centrum-rumburk@quick.cz

V tomto čísle pokračujeme v šesti-dílném novinovém seriálu, který se týká drogové problematiky – adiktologie, zejména se budeme zabývat tématy závislost, droga a nahlédneme do statistických dat.

Co je to droga?

Odborná literatura definuje tento pojem různým způsobem, záleží jaký odborník té či oné profese se na pojem (i látku) dívá. Např. farmakologové popisují drogu jako určitého chemického činitele, který upravuje biochemické či fyziologické procesy ve tkáních nebo v organismu. V mnoha případech se drogou myslí látka, která ovlivňuje různé tělesné i psychické funkce. E. Urban píše o droze jako o látce, která je používaná a zneužívaná pro změnu nálady, vědomí, povzbuzení, tlumení tělesných a psychických funkcí ovlivňujících biochemické pochody v mozku, a která při opakovaném užívání vede k závislosti. Množství definic by bylo nejspíš nekonečné, proto si dovolím definici drogy zakončit slovy: „Droga je především věc či látka, která nám zprvu něco co nám chybí dává, ať je to pocit štěstí, odvázání se či útlum vnitřního napětí, ale v zápětí si vezme svou nemalou daň v podobě bio-psychosociální krize (tělesné, duševní a sociální problémy).“ Droga (návyková látka=NL) je nedílnou součástí našeho života snad už od jeskyně. Je pouze na nás samotných se naučit s tímto otráveným jablkem zacházet. Bohužel mezi námi je velké množství těch, kteří chtějí okusit chuť tohoto jablka a propadají se tak do propasti závislosti. V následujících dílech si zhruba představíme základní drogy.

Závislost (syndrom závislosti) je odbornou literaturou popisována jako skupina fenomenů v oblasti tělesné, psychické a chování, kde užívání nějaké látky nebo třídy látek má u jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdy cenil více. Centrální popisovanou charakteristikou syndromu závislosti je touha (bažení, craving). Přesnou definici a podmínky ke splnění syndromu závislosti se dočteme v odborné literatuře. Definici závislosti bych završil slovy doc. Skály, který píše o závislosti jako o směsi choroby a nedisciplinovanosti. Jde o chorobu, která život deformuje a zkracuje (Skála, 1987). O důvodech, které se podílejí na vzniku závislosti, si též povíme v následujících číslech.

V krátkosti na závěr se pokusím o souhrn některých statistických dat, které velice přispívají k profesionalitě při péči o drogově závislé.

V ČR je cca 30 tis. zneuživatelů NL a závislých na nealkoholových drogách a dalších cca 400 tis. na alkoholové droze. Dokonce se mluví až o 10% výskytu zneuživatelů NL a závislých, přičemž ženy pozvolna dohánějí muže (Popov, 2001). Podle Hygienické stanice hl. m. Prahy vzrostl počet nových problémových uživatelů (především nitrožilních uživatelů). Od r. 1995 o 16,4 %, tedy na 40,3 % v r. 2000, kde poměr mezi muži a ženami je 1,9:1. Procento uživatelů pod 19 let je z celkového počtu 47,5 %. V roce 1995 v rámci evropské standardizované studie ESPAD (školská studie 16 letých) bylo zjištěno, že 22 % studentů (z 3000 dotazovaných) užívají jakékoli ilegální drogy a 8,7 % dotazovaných užívá alkohol spolu s tabletami. Do substituční léčby, která je v současné době provozována v 8 centrech (prvním centrem byl Apolinář, substituční činnost zahájil 28.7.1997), bylo zařazeno 845 klientů.

Závěrečná zpráva projektu analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (PAD) nám sděluje fakt, že počet problémových uživatelů v ČR (v r. 2000) je 30 – 40 tis. osob (18 – 27 tis. uživ. pervitinu, 12 – 18 tis. uživ. heroinu a dalších opiátů). Střední odhad je 37.500 problémových uživatelů v ČR. Podle analýzy společenských nákladů je na jednoho průměrného problémového uživatele ilegálních drog vynaloženo 74.814,- Kč (celkové náklady za dobu zneužívání NL a léčby).

Použitá literatura:
Hartl Pavel, Hartlová Helena. Psychologický slovník. Portál, 2000
Kalina Kamil a kolektiv. Mezioborový glosař pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. FILIA NOVA, 2001
Nešpor Karel, Csámy Ladislav. Návyková chování a stres u zdravotnických profesí. Sportpropag, 2001
PAD – souhrnná závěrečná zpráva. Scan, 2002
Popov Petr. Metadonová substituční léčba v ČR. Adiktologie, 1/2002, str. 25 – 31
Skála Jaroslav a kol. Závislost na alkoholu a jiných drogách. Avicenum, 1987

Tisk Tisk | E-mail E-mail