Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

autor: Zuzana Malcherová, vedoucí K-centra Rumburk

tř. 9. května 1127/25 · Rumburk · tel./fax: 412 331 017 · k-centrum-rumburk@quick.cz

V předposledním čísle Vás seznámíme s oblastmi problémů, které se vyskytují u toxikomanů – lidí závislých na droze, experimentátorů – lidí, jež drogu zkouší a užívají ji nepravidelně – příležitostně (syndrom závislosti se u nich nedá diagnostikovat).

Samotné problémy způsobené užíváním drog se vyskytují u jedince ve čtyřech základních rovinách. První rovinou je rovina biologická, např. u alkoholiků dochází k poškození celého organismu, není kousek těla, který by nebyl zasažen. Zřetelně lze postižení alkoholem pozorovat např. u dementního chování, které je způsobeno atrofií mozkové tkáně (tzv. alkoholová demence). Často lze u toxikomanů užívajících drogy nitrožilně pozorovat poškození žil a kůže. Každá droga má charakteristické vlastnosti, které vždy vedou k poškození příslušné části lidského těla. U stimulancií (pervitin, kokain), které mají budivý efekt, dochází k systematickému přetěžování organismu, které vede k poškození např. srdečního systému (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda). U opiátů (heroin, braun), které mají opačný efekt (tlumivý), dochází často ke smrti díky ochrnutí dechového centra a násl. k zástavě srdeční činnosti. Další rovinou je rovina psychologická, která je postižená jako první ze všech rovin. Jedinec postupně ztrácí kontrolu nad sebou a nad užíváním, jeho vnímání a myšlení je poškozené a další dávkou se poškození pouze prohlubuje. Pohybuje se v bludném kruhu, z něhož vidí často únik opět díky droze. Abstinenční příznaky po vysazení či odeznění účinku drog můžeme pozorovat u všech uživatelů. Touha po droze je se stupňující se závislostí větší a větší. Odborníky je touha (chuť) brána jako ústřední psychický problémem. Zájmy a rituály dříve běžně zařazené do každodenní činnosti a způsobující potěšení mizí v ústraní před drogovou závislostí. Jedinec ztrácí kontrolu nad svým jednáním vůči sobě i vůči svému okolí a tím se dostávám do třetí roviny, kterou je rovina sociální. Člověk závislý postupně přestává opečovávat a vytvářet vztahy v tzv. čistém světě a jeho zájem je zaměřen na své „kolegy“, kteří většinou byli první, s kterými se ve své drogové „kariéře“ setkal.

U toxikomanů pozorujeme problémy v samotné rodině (závislost jedince v rodině = problém celé rodiny), v zaměstnání, ve škole a u svých kamarádů či partnerů, kteří toxikomany nejsou. Sociální oblasti je věnováno během léčby velké množství času a úsilí (především s rodinou a s partnerem), protože ukončí-li klient úspěšně léčbu a vrátí se do prostředí, ve kterém zanechal právě sociální problémy, tak je to spíše začátek konce než počátek nové existence – existence bez drog. Poslední rovinou je rovina spirituální – duchovní (tzv. esoterická), jež je zaměřená na víru v sebe samého. U toxikomanů, alkoholiků můžeme výrazně pozorovat poruchu právě v této základní oblasti. Věřit sobě a svým schopnostem je to základní, bez čeho se běžný pohyb po tomto světě neobejde. Abstinující se musí naučit žít se svou minulostí a naučit se věřit ve své schopnosti a znalosti, které během léčby „vyplouvají na povrch“.

V příštím – posledním příspěvku K-centra se budeme zabývat plány do budoucna, novinkami, financováním našeho zařízení…

Tisk Tisk | E-mail E-mail