Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2003

autor: rd

MĚSTO RUMBURK

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2003

o vymezení místní komunikace – Lužické náměstí v Rumburku ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada města Rumburk se dne 19.6.2003 usnesla vydat podle § 23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1.
Úvodní ustanovení

Toto nařízení města stanovuje v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, výši sjednané ceny (dále jen „placené parkování“), za kterou lze užívat místní komunikaci ke stání ve vymezené oblasti města Rumburk dle přílohy č. 1. Placené parkování silničních motorových vozidel na určených místech je označeno dopravním značením v souladu s § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2.
Doba placeného parkování

 • pondělí – pátek 7.00 – 18.00 hod.
 • sobota 7.00 – 12.00 hod.
 • Mimo výše uvedenou dobu bezplatně.

Článek 3.
Způsob placení a prokazování zaplacení

 1. Provozovatelem parkovacího systému je Město Rumburk, které může zmocnit provozováním parkovacích automatů třetí osobu.
 2. Zaplacení ceny se prokazuje parkovacím lístkem nebo parkovací kartou. Doklad o zaplacení musí být u dvoustopých silničních motorových vozidel umístěn viditelně za předním oknem. U jednostopých silničních motorových vozidel předloží řidič doklad o zaplacení kontrolnímu orgánu na požádání.
 3. Parkovací kartu vydá žadateli Městský úřad Rumburk, odbor komunálních věcí, Tř. 9. května 1366/48, Rumburk.
 4. Před vydáním parkovací karty je provozovatel oprávněn požadovat prokázání splnění podmínek, za kterých může být parkovací karta vydána. Jedná se o prokázání:
  - přihlášení trvalého pobytu na Lužickém náměstí v Rumburku
  - právního vztahu k silničnímu motorovému vozidlu, pro které má být parkovací karta vydána,
  - u osob uvedených v Čl. 4. odst. 4 tohoto nařízení umístění sídla, provozovny, místa podnikání nebo místa výkonu činnosti,
  - u osob uvedených v Čl. 4. odst. 5 tohoto nařízení doklad o povolení provozování taxislužby.
 5. Parkovací karta musí obsahovat:
  - číslo karty
  - údaj o době platnosti
  - vymezení úseku, ve kterém karta platí
  - RZ, SPZ a typ silničního motorového vozidla, pro které byla vydána
  - datum vydání
  - razítko a podpis provozovatele
 6. Parkovací karta může být použita pro silniční motorové vozidlo, jehož SPZ, RZ je na této kartě uvedena.
 7. Parkovací karta nesmí být jakkoliv upravována, jinak je neplatná.
 8. Parkovací karty jsou platné vždy do 31.12. kalendářního roku a jsou nepřenosné.
 9. Parkovací karta nezaručuje nárok na konkrétní parkovací místo.
 10. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od sjednané ceny osvobozeni. Vozidlo musí být označeno symbolem dle zvláštních předpisů 1).
 11. Provozovatel je oprávněn pro své služební potřeby vydat parkovací karty bezplatně.

Článek 4.
Cena placeného parkování

 1. První hodina 5,- Kč
 2. Každá další započatá hodina 10,- Kč
 3. Cena za parkovací kartu (B) k parkování vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu na Lužickém náměstí:
  - parkovací karta na 1 měsíc 250,- Kč
  - parkovací karta na 3 měsíce 675,- Kč
  - parkovací karta na 6 měsíců 1.200,- Kč
  - parkovací karta na 1 rok 2.100,- Kč
 4. Cena za parkovací kartu (P) k parkování vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu 2), která má sídlo nebo provozovnu na Lužickém náměstí:
  - parkovací karta na 1 měsíc 1.500,- Kč
  - parkovací karta na 3 měsíce 4.050,- Kč
  - parkovací karta na 6 měsíců 7.200,- Kč
  - parkovací karta na 1rok 12.600,- Kč
 5. Cena za parkovací kartu (T) k parkování vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem provozování taxislužby podle zvláštního předpisu 2) na vyhrazených parkovacích místech před objektem „Lužan“ na Lužickém náměstí:
  - parkovací karta na 1 měsíc 2.500,- Kč
  - parkovací karta na 3 měsíce 5.350,- Kč
  - parkovací karta na 6 měsíců 8.200,- Kč
  - parkovací karta na 1 rok 14.200,- Kč

Článek 5.
Sankce

Porušování tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů nebo správní delikt podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů nepůjde-li o jiný právní delikt postižitelný podle zvláštních přepisů nebo trestný čin.

Článek 6.

Kontrolu zaplacení parkovacího lístku a parkovací karty provádí městská policie a pověření zaměstnanci Městského úřadu Rumburk.

Článek 7.
Účinnost

Toto nařízení města nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.

 

 1. - § 27 odst. l, vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
  - § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 2. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
Darek Šváb
místostarosta města
Radek Engl
místostarosta města
ing. Jaroslav Sykáček
starosta města

Zveřejněno na úřední desce dne: 24.6.2003

Tisk Tisk | E-mail E-mail