Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

VEŘEJNÁ VÝZVA

autor: rd

Starosta města Rumburk ve smyslu § 6 a § 7, odst. 3, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon) vyhlašuje výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího úřadu Městského úřadu Rumburk.

Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu dle § 4 Zákona:
státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník – trvalý pobyt v ČR · věk nad 18 let · způsobilost k právním úkonům · bezúhonnost · znalost jednacího jazyka · splnění předpokladů pro výkon správních činností dle z. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů,

dle § 5, Zákona
nejméně tříletá praxe:

  1. jako vedoucí zaměstnanec nebo
  2. při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
  3. ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného do této funkce.

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Požadavky územně správního celku:
vzdělání VŠ (ekonomický nebo právní směr výhodou) · zvláštní odborná způsobilost dle vyhl. MV č. 512/2002 Sb. (v platném znění) výhodou · praxe v oboru správního řízení výhodou · komunikativnost, organizační schopnosti, zkušenosti s řízením kolektivu · znalost práce na PC · znalost NJ či AJ výhodou · řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Zájemce podá přihlášku, která musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemce · datum a místo narození zájemce · státní příslušnost zájemce · místo trvalého pobytu zájemce · číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde – li o cizího státního příslušníka · datum a podpis zájemce

Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce:
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností · ověřená kopie dokladu o nejvyšším možném vzdělání (příp. o ZOZ) · výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků doklad vydaný domovským státem) · ověřená kopie lustračního osvědčení (§ 4, odst. 1, z. č. 451/1991 Sb.), případně doklad o podání žádosti o vydání lustračního osvědčení · čestné prohlášení zájemce (§ 4, odst. 3, z. č. 451/1991Sb.) · čestné prohlášení zájemce o splnění předpokladů podle § 5, Zákona

Platová třída odpovídající druhu práce:
10. třída dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění, zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let.

Lhůta podání přihlášky:
do 14. července 2003

Způsob podání přihlášky:
písemně s označením „Výběrové řízení / TAJ – k rukám starosty města“.

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Rumburk, podatelna, Tř. 9. května 1366/48A, 408 01 Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail