Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení 2

autor: Ing. Oldřich Bajer

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
(dle § 7, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů – dále jen zákon)

Vedoucí Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení pro vznik pracovního poměru dvou úředníků Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, popřípadě cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Uchazeč podá na Městský úřad Rumburk písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Uchazeč připojí k přihlášce doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřenou kopii dokladu o získání Zvláštní odborné způsobilosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců (u cizích státních občanů obdobný doklad vydaný domovským státem)

Požadavky Městského úřadu Rumburk:

 • vzdělání VŠ, ÚS stavebního nebo technického směru
 • znalost práce na PC
 • znalost stavebního zákona
 • praxe ve stavebnictví min. 3 roky
 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • řidičské oprávnění skup. „B“
 • znalost zákona o obcích a správního řádu výhodou
 • znalost NJ, AJ výhodou

Platová třída odpovídající druhu práce:

 • 7-8 třída dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění
 • zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 17. 10. 2003

Způsob podání přihlášky:

 • písemně s označením „Výběrové řízení ORRI“ k rukám vedoucího Městského úřadu Rumburk.

Adresa pro podání přihlášky:

Městský úřad Rumburk, podatelna
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail