Oznámení 5

Tištěné noviny 17/2003 | 9. 10. 2003 | Nezařazené

autor: Ing. Oldřich Bajer

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
(dle § 7, zák. č. 312/2002Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů Đ dále jen zákon)

Vedoucí Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího oddělení kontaktního a poradenského centra a zdravotnictví, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk.

Předpoklady pro jmenování vedoucího oddělení:

 • státní občan ČR popřípadě cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností dle zák. č. 451/1991 Sb.

Uchazeč podá na Městský úřad Rumburk písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

 • jméno, příjmení a titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Uchazeč připojí k přihlášce doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřenou kopii dokladu o získání Zvláštní odborné způsobilosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců (u cizích státních občanů obdobný doklad vydaný domovským státem)
 • ověřená kopie lustračního osvědčení, případně ověřený doklad o podání žádosti o vydání lustračního osvědčení (§ 4, odst. 1, zák. č. 451/1991 Sb.)
 • čestné prohlášení uchazeče (§ 4, odst. 3, zák. č. 451/1991 Sb.)

Požadavky Městského úřadu Rumburk:

 • vzdělání VŠ/ÚS
 • znalost práce na PC
 • základní odborná znalost drogové problematiky, prevence sociální intervence a provozu kontaktního centra,
 • praxe v oblasti poskytování služeb v kontaktních a poradenských centrech min. 3 roky
 • komunikativnost, organizační a řídící schopnosti
 • znalost NJ, AJ výhodou
 • řidičské oprávnění skup. „B“ výhodou

Platová třída odpovídající druhu práce:

 • 8. třída dle vl. nař. č. 253/1992 Sb. v platném znění
 • zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let

Lhůta podání přihlášky:

 • do 17. 10. 2003

Způsob podání přihlášky:

 • písemně s označením „Výběrové řízení OSVZ“, k rukám vedoucího Městského úřadu Rumburk

Adresa pro podání přihlášky:

Městský úřad Rumburk, podatelna
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/10/09/oznameni-5-2/