Oznámení

Tištěné noviny 18/2003 | 23. 10. 2003 | Nezařazené

autor: rd

Tajemník Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení dle § 7, Zákona č. 312/2002 Sb., jako vedoucí úřadu, na obsazení 1 pracovního místa

terénního pracovníka – streetworkera
(pracoviště Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé).

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

jméno, příjmení, titul uchazeče datum a místo narození uchazeče místo trvalého pobytu uchazeče číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde – li o cizího státního příslušníka datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Požadavky územního samosprávného celku:

vzdělání ÚSO s maturitou znalost práce na PC komunikativnost a organizační schopnosti ochota dále se vzdělávat minimální věk 21 let

Platová třída odpovídající druhu práce:

dle vl. nař.č. 253/1992 Sb., v platném znění 6. platová třída

Lhůta pro podání přihlášky:
písemně s označením „Výběrové řízení“ k rukám sl. Malcherové

Adresa pro podání přihlášky:
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé,
tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2003/10/23/oznameni-15/