Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

autor: Ing. Oldřich Bajer

(dle § 7, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů – dále jen zákon)

Vedoucí Městského úřadu Rumburk vyhlašuje výběrové řízení pro jmenování do funkce vedoucího Odboru dopravy Městského úřadu Rumburk.

Předpoklady pro jmenování vedoucího odboru:

státní občan ČR popřípadě cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností dle zák. č. 451/1991 Sb.

Uchazeč podá na Městský úřad Rumburk písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:

jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana datum a podpis uchazeče

Uchazeč připojí k přihlášce doklady:

životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřenou kopii dokladu o získání Zvláštní odborné způsobilosti výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců (u cizích státních občanů obdobný doklad vydaný domovským státem) ověřená kopie osvědčení, případně ověřený doklad o podání žádosti o vydání osvědčení (§ 4, odst. 1, zák. č. 451/1991 Sb.) čestné prohlášení uchazeče (§ 4, odst. 3, zák. č. 451/1991 Sb.)

Požadavky Městského úřadu Rumburk:

vzdělání VŠ, ÚS znalost práce na PC znalost zákona o obcích komunikativnost, organizační a řídící schopnosti praxe v oblasti správního řízení min. 3 roky řidičské oprávnění skupiny „B“ zvláštní odborná způsobilost dle vyhl. č. 512/2002 Sb., se zaměřením na problematiku silniční dopravy výhodou praxe v oboru silniční dopravy výhodou znalost NJ, AJ výhodou

Platová třída odpovídající druhu práce:

9. třída dle vl. nař. č. 253/1992 Sb. v platném znění zařazení do platového stupně dle zápočtu odpracovaných let

Lhůta podání přihlášky: do 27.10.2003

Způsob podání přihlášky:
písemně s označením „Výběrové řízení OD“, k rukám vedoucího MěÚ Rumburk

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Rumburk, podatelna, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail