OZNÁMENÍ

Tištěné noviny 02/2004 | 29. 1. 2004 | Nezařazené

autor: rd

výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa terénního pracovníka – streetworkera
pracoviště Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne straší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Požadavky územního samosprávného celku

 • vzdělání ÚSO s maturitou (SŠ)
 • znalost práce na PC
 • komunikativnost a organizační schopnosti
 • ochota dále se vzdělávat
 • minimální věk 21 let

Platová třída odpovídající druhu práce

 • Dle vl. nař. č. 253/1992 Sb., v platném znění 7. platová třída.

Způsob podání přihlášky:

 • Písemně s označením „Výběrové řízení“ k rukám sl. Malcherové.

Adresa pro podání přihlášky:

 • Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, tř. 9. května 1127/25,
  408 01 Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2004/01/29/oznameni-16/