Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk vyhlašuje

autor: rd

podmínky pro přidělení dotace na podporu činnosti občanským sdružením se sídlem v Rumburku a akcí občanských sdružení na území města v roce 2004. O dotace mohou požádat pouze občanská sdružení, která jsou zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Dotovány jsou činnosti a akce v oblastech:

 1. Mimoškolní činnost dětí a mládeže
 2. Kultura a vzdělávání
 3. Tělesná výchova a sport

Podmínky pro předložení žádostí:

 1. Žádost musí být předložena do 30. dubna 2004 osobně na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk.
 2. K žádosti musí být přiložena kopie dokladu o přidělení IČ a kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (popř. kopie výpisu z účtu) – pro ověření čísla účtu, na který bude dotace v případě schválení poukázána.
 3. Žádost musí být vyplněna ve všech kolonkách a musí obsahovat předpokládaný rozpis výdajů a příjmů (tyto údaje smí být uvedeny také v příloze).

Další podmínky:

 1. Vyúčtování dotace na akci včetně jejího zhodnocení musí žadatel předložit na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk do 30 dnů od data konání akce.
 2. Vyúčtování dotace na činnost musí žadatel předložit na Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk nejdéle do 31. ledna následujícího roku.
 3. Jestliže žadatel nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování dotace a zhodnocení akce nebo činnosti, nebude brán zřetel na jeho žádosti o dotaci v následujícím roce.
 4. Dotace nesmí být čerpána na občerstvení.
 5. V případě, že dotace na akci nebo činnost nebude čerpána, musí žadatel dotaci na akci vrátit do rozpočtu města Rumburk do 30 dnů od nahlášeného termínu akce a dotaci na činnost do 31. ledna následujícího roku.

Schvalovací řízení:

 1. Žádosti o dotace bude hodnotit komise jmenovaná Radou města Rumburka.
 2. V rámci schváleného rozpočtu a po posouzení významu akce může Rada města Rumburka doporučit dotaci nad 50.000,- Kč v jednotlivých případech. O přidělení této dotace rozhoduje Zastupitelstvo města Rumburka v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), v platném znění.
 3. O rozhodnutí Rady města Rumburka nebo Zastupitelstva města Rumburka bude žadatel vyrozuměn nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí.

Poznámka:

Tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí na Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail